Uchwała Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiato

 
Uchwała Nr 211/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 w zakresie przygotowania i realizacji projektu przygotowywanego w ramach projektu strategicznego ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania", obejmującego inwestycje związane z budową węzła integracji przy stacji kolejowej Puszczykowo. Budowa węzła jest elementem poddziałania 3.3.3. WRPO 2014+ „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania", które we wskazanym projekcie obejmować będzie inwestycję polegającą na: „Budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430".
2. Zakres przejętego zadania obejmuje m.in. złożenie wniosku o dofinansowanie i zawarcie umowy o dofinansowanie, składanie wniosków o płatność, przyjęcie płatności oraz rozliczenie zadania w ramach umowy dofinasowania.
3. Wydatki związane z zakresem przejętego zadania, o którym mowa w ust. 2 zostaną poniesione z budżetu Miasta Puszczykowa i w części dotyczącej zadania należącego do właściwości Powiatu Poznańskiego będą stanowiły pomoc dla Powiatu.
4. Przejęcie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
§ 2. 1. Przejęcie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie przedstawionym w §1 ust. 1 i 2, nastąpi na mocy porozumienia o partnerstwie zawartego pomiędzy Burmistrzem Puszczykowa a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które określi szczegółowo podział zadań oraz ich trwałość i sposób finansowania.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg.
Burmistrz Miasta Puszczykowa zamierza wystąpić do Instytucji Pośredniczącej w sprawie uzyskania dofinansowania dla zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy przystanku kolejowym Puszczykowo w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Całe zadanie obejmuje budowę parkingów „park & ride" oraz „bike & ride" wraz z infrastrukturą drogową i ścieżkami rowerowymi, w tym zakres dotyczący drogi powiatowej nr 2465P pomiędzy przystankiem kolejowym, a drogą wojewódzką nr 430.
Uchwała dotyczy przejęcia zadania w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie i jego rozliczenia. Miasto Puszczykowo ze względu na konieczność wykonania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie studium wykonalności dla projektu zarówno w części infrastruktury miejskiej, jak i powiatowej, udzieli pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w postaci wykonanej dokumentacji. Samą realizację zadania sfinansuje Powiat Poznański.   
Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego poziomu obsługi pasażerów w węźle przesiadkowym, dostępu do przystanków i strefy parkingowej, podjęcie uchwały Rady Miasta Puszczykowa jest uzasadnione.