Uchwała Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 213/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. wniesioną przez ... uznaje się za bezzasadną.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
W dniu 12 kwietnia 2017 r. do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęła, przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego, skarga ... na działanie Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta jest Rada Miasta.
 
Realizując prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 24 września 2015 roku (sygnatura akt I C 879/14/1), po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, w piśmie nr IZ.7140.4.2017 z dnia 15.03.2017 r. Burmistrz Miasta Puszczykowa złożył ... ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku komunalnym w Puszczykowie przy ul. Niwka Stara 8A. Oferowany lokal spełniał wszelkie wymogi ustawowe. W odpowiedzi na złożoną przez Burmistrza ofertę, ... nie odrzucili jej jednoznacznie, wskazując przy tym na toczące się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu XVIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postępowanie w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności ... . Z aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wynika wprost, że jego stopień niepełnosprawności nie wymaga, aby musiał on zamieszkiwać w oddzielnym pomieszczeniu. Pomimo tego ... żądają przydziału lokalu socjalnego z dwoma pokojami, oddzielnymi dla każdego z nich. Ponieważ Burmistrz Miasta nie ma możliwości zaoferowania innego lokalu socjalnego, w piśmie nr IZ.7140.4.2017 z dnia 29.03.2017 roku została ponownie złożona oferta zawarcia umowy najmu tego samego lokalu socjalnego. Ponadto ... zostali poinformowani, że otrzymanie tego lokalu socjalnego nie wyłącza możliwości ubiegania się przez nich o inny lokal w przypadku zmiany okoliczności, np. w przypadku wydania stosownego orzeczenia o niepełnosprawności. ... nie stawili się w określonym w piśmie z dnia 29.03.2017 roku terminie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie celem podpisania umowy najmu, odrzucając tym samym przedstawioną ofertę. Odrzucenie oferty przez uprawnionych spowodowało wygaśnięcie obowiązku gminy dostarczenia lokalu socjalnego, określonego w wyroku Sądu Rejonowego w sprawie eksmisji.
 
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miasta Puszczykowa podjęła decyzję o odrzuceniu wniesionej skargi, uznając ją w całości za bezzasadną.