Uchwała Nr 214/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: wniesienia skargi na Uchwałę Nr 7/538/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

 
Uchwała Nr 214/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: wniesienia skargi na Uchwałę Nr 7/538/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
 
Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 poz. 718 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr 7/538/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 r. stwierdzającą nieważność Uchwały Nr 200/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
W dniu 21 marca 2017 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. stwierdziło nieważność tej uchwały z uwagi na ustalenie w niej przez Radę Miasta kręgu beneficjentów - osób fizycznych, co w ocenie Kolegium RIO było niedopuszczalne, ze względu na wskazanie kręgu beneficjentów bezpośrednio w ustawie  Prawo ochrony środowiska.
Stanowisko Kolegium nie znajduje potwierdzenia w wyrokach sądów administracyjnych, które odmiennie od Kolegium stoją na stanowisku, że ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera tylko przykładowe kategorie beneficjentów. Stąd podjęcie niniejszej uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO jest uzasadnione.