Uchwała Nr 215/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Mi

 
Uchwała Nr 215/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:  
 
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 191/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
W 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowelizacja nałożyła na radę gminy obowiązek uchwalenia każdego roku, do dnia 31 marca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu, organizacjom społecznym działającym na terenie Puszczykowa, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt: Fundacji „Głosem Zwierząt", Fundacji Zwierzęce Marzenia oraz działającemu na obszarze Puszczykowa zarządowi obwodu łowieckiego Żbik.
 
Program obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Program wskazuje środki finansowe przeznaczone na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.