Uchwała Nr 217/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Pani Kazimierze Bzdędze.

Uchwała Nr 217/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 maja 2017 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" Pani Kazimierze Bzdędze.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), § 2 ust. 1 i § 5 Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 roku w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.11.2006 r. Nr 178, poz. 4161), zmienionej Uchwałą nr 202/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.03.2013 poz. 2229) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa - Uchwała nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.08.2012 poz. 3633) - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" pani Kazimierze Bzdędze za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta

 
 
Uzasadnienie
 
Do Rady Miasta Puszczykowa wpłynął, złożony przez radnych, wniosek w sprawie nadania tytułu honorowego Miasta Puszczykowa pani Kazimierze Bzdędze. Komisja weryfikująca rozpatrzyła wniosek i zaopiniowała go pozytywnie.
 
W każdej społeczności lokalnej pojawiają się ludzie, których aktywność, obywatelska postawa i zaangażowanie są dostrzegane i zasługują na wyróżnienie. Są również ludzie, którzy przynoszą chwałę swojemu środowisku poprzez wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Są wreszcie tacy, którzy swoją systematyczną, wieloletnią pracą na rzecz mieszkańców przyczyniają się do podnoszenia jakości życia społecznego oraz rozwijania i zacieśniania więzów ze swoją małą ojczyzną, miastem, w którym upływają najradośniejsze lata życia najmłodszych obywateli. W Puszczykowie do grona takich ludzi bez wątpienia zalicza się pani Kazimiera Bzdęga.
Pani Kazimiera Bzdęga urodziła się 4 grudnia 1942 roku. W latach 1956-1961 uczęszczała do Liceum Pedagogicznego w Pile. Po jego ukończeniu rozpoczęła w roku 1961 pracę na stanowisku nauczyciela w przedszkolu w Trzciance. W latach 1965-1973 pracowała w Przedszkolu Nr 69 na ulicy Chopina w Poznaniu, zdobywając doświadczenie nauczycielskie. Jednocześnie w roku 1966 rozpoczęła Studium Nauczycielskie w Poznaniu, które ukończyła dwa lata później, w roku 1968. W latach 1973-1978 pani Kazimiera Bzdęga pracowała w Przedszkolu Nr 123 na ulicy Za Cytadelą w Poznaniu. Tam ówczesne władze oświatowe powierzyły jej sprawowanie funkcji dyrektora przedszkola. Od roku 1978 jej losy są związane z Puszczykowem, gdzie podjęła pracę w Przedszkolu Nr 3 „Leśni Przyjaciele" na ulicy Przyszkolnej. W przedszkolu zorganizowała i prowadziła pierwszą „zerówkę" dla dzieci sześcioletnich. Pełniła też funkcję zastępcy dyrektora. Od roku 1991 pełni funkcję dyrektora przedszkola. W międzyczasie w roku 1979 rozpoczęła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Początkowe, które ukończyła w 1984 roku.
Od pierwszego dnia pracy pani Kazimiera Bzdęga miała motto: „Przedszkole otwarte na dziecko, Rodzinę i Ich potrzeby". Aby to przesłanie mogła rozwijać doskonaliła swój warsztat zawodowy uzyskując tytuł magistra w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach dokształcających. Jest wzorem dla pracującej kadry pedagogicznej Przedszkola i wpływa na nauczycielki motywując je do kontynuowania nauki. Tym samym stało się faktem, iż personel pedagogiczny w niedługim czasie zdobył wykształcenie wyższe. Za swoją pracę otrzymała liczne nagrody dyrektora oraz nagrody kuratora oświaty i wychowania w Poznaniu.
 
Obiekt, którym kieruje pani Kazimiera Bzdęga stale jest modernizowany, remontowany, by spełniał zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne wymagania. Dzięki jej staraniom budynek został odrestaurowany przez Urząd Miejski w Puszczykowie. Przedszkole posiada piękny plac zabaw, w którego wyposażenie w bezpieczny, estetyczny sprzęt służący dzieciom jest bardzo zaangażowana.
Praca Kazimiery Bzdęgi nie ogranicza się tylko do pracy zamkniętej w przedszkolu. Pod jej kierunkiem odbywają się spotkania z „ludźmi miasta", np. policjantami, lekarzami, strażakami. Dzieci mają doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Przygotowywane są bogate kalendarze imprez, uroczystości i wycieczek, organizowane są  systematycznie spotkania z rodzicami (zebrania, wieczory adwentowe, pikniki), uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dziadków dzieci, wspaniałe zabawy z okazji Dnia Dziecka, wycieczki do różnych ciekawych miejsc, spotkania z ciekawymi ludźmi. Poprzez współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi - cykliczne koncerty muzyczne, teatrzyki - dzieci wprowadzane są w świat kultury i nauki.
Pani Kazimiera Bzdęga jest otwarta na środowisko, w którym przedszkole funkcjonuje. Placówka współpracuje z Biblioteką Miejską, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Narodowym, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Artystycznym Koglem-Moglem, Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Babki, Akademią Reissa, Akademią Nauki, Akademią Tańca Fitart, Fundacją Ekologiczną ARKA, centrum EkoInfo w Puszczykowie, stowarzyszeniem ekologicznym Klub Gaja, Sportoteką. Ostatnio została rozpoczęta współpraca z Rezydencją Seniora i Hospicjum w Puszczykowie.
Placówka korzysta z zaproszeń do udziału w konkursach i przeglądach urządzanych w naszym mieście, jak i ogólnokrajowych. Kazimiera Bzdęga jest  wielką zwolenniczką brania udziału dzieci w uroczystościach lokalnych - wielokrotnie dzieci z przedszkola prezentowały swoje umiejętności artystyczne na dniach Puszczykowa.
Pani Kazimiera Bzdęga posiada zdolność integrowania pracowników. Oprócz dużej wiedzy zawodowej cechuje ją otwartość i elastyczność, służy rodzicom rzetelną informacją na temat każdego dziecka. W pracy widoczne są przemyślane działania. Wysoko ceni współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz z pozostałymi organizacjami. Przy jej zaangażowaniu powstało Stowarzyszenie Rodziców „Leśni Przyjaciele", które organizowało olimpiady sportowe międzyprzedszkolne oraz cykle spotkań z teatrem Krokodyl dla dzieci z wszystkich przedszkoli.
Praca z zespołem ludzkim jest pracą odpowiedzialną i niezwykle trudną, wymaga od osoby kierującej wysokich umiejętności dla osiągnięcia sukcesu, dla dobra placówki i dzieci - to doskonale udało się pani Kazimierze Bzdędze pracującej w zawodzie nauczyciela przedszkola od 56 lat, a przez ostatnie 39 lat w jednym zakładzie pracy, w tym pełniącej funkcję dyrektora Niepublicznego Przedszkola Nr 3 „Leśni Przyjaciele" 26 lat bez przerwy.