Uchwała Nr 218/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do spor

Uchwała  Nr 218/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 maja 2017 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12, w ten sposób, że:
 
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
„§1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9 10 i 12 - których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
2. Dopuszcza się rozdzielenie obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9 10 i 12 na dwie części:
część A - tereny położone pomiędzy torami PKP, ulicami: Kosynierów Miłosławskich, Szpitalną, Narcyzową, Nadwarciańską i Mocka
część B - tereny położone pomiędzy ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicami: Nadwarciańską, Narcyzową i Szpitalną
według oznaczenia w załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.
3. Dopuszcza się prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla części A i B w dwóch oddzielnych etapach.".
 
2) załączniki graficzne, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta
 
Uzasadnienie
 
Ze względu na protest mieszkańców, wyrażony w trakcie wstępnych konsultacji społecznych  dotyczących założeń projektu planu oraz przedłużającą się procedurę przygotowania projektu planu, na wniosek Burmistrza Miasta proponuje się zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac planistycznych w dwóch niezależnych opracowaniach.