Uchwała Nr 219/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi

 
Uchwała Nr 219/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 maja 2017 r.
 
w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. 1440 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Miasto Puszczykowo przejmuje od Powiatu Poznańskiego prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Miasta Puszczykowa, wskazanymi w załączniku do niniejszej uchwały, będącego zadaniem Powiatu Poznańskiego.
2. Przejęcie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1, następuje na czas nieokreślony począwszy od 1 lipca 2017 roku.
 
§ 2. Przejęcie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przedstawionym w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowem a Powiatem Poznańskim, które określi także szczegółowy zakres powierzonego zadania, wzajemne rozliczenia finansowe oraz zasady finansowania albo dofinansowania powierzonego zadania z budżetu Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 218/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 06.06.2006 r. w sprawie: przyjęcia zadań Powiatu Poznańskiego
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 roku.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
W celu efektywnego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach Miasta Puszczykowa Zarząd Powiatu Poznańskiego wystąpił z wnioskiem o przejęcie przez Miasto Puszczykowo zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi. Porozumienie, zawarte pomiędzy Miastem Puszczykowem a Powiatem Poznańskim określi szczegółowy zakres powierzonego zadania, wzajemne rozliczenia finansowe oraz zasady finansowania albo dofinansowania powierzonego zadania z budżetu Miasta Puszczykowa.