Uchwała Nr 220/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 
Uchwała Nr 220/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 maja 2017 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 213/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa w zakresie jej uzasadnienia, które otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
„W dniu 12 kwietnia 2017 r. do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęła, przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego, skarga ... na działanie Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta jest Rada Miasta.
Realizując prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 24 września 2015 roku (sygnatura akt I C 879/14/1), po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, w piśmie nr IZ.7140.4.2017 z dnia 15.03.2017 r. Burmistrz Miasta Puszczykowa złożył ... ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku komunalnym w Puszczykowie przy ul. Niwka Stara 8A. Ponieważ Miasto nie dysponowało wolnym lokalem socjalnym, Burmistrz Miasta Puszczykowa nadał lokalowi komunalnemu nr 1 w budynku przy ul. Niwka Stara 8A w Puszczykowie status lokalu socjalnego. Lokal składa się z: pokoju o powierzchni 13,47 m2, kuchni o powierzchni  6,23 m2, łazienki z WC o powierzchni 5,58 m2 oraz korytarza o powierzchni 5,06 m2. Ogólna powierzchnia lokalu wynosi: 30,34 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku, który w roku 2013 został objęty remontem kapitalnym wraz z termomodernizacją, w wyniku czego uzyskano 6 mieszkań komunalnych. Każde mieszkanie w budynku jest wyposażone w instalację zimnej wody, kuchenny piec gazowy czteropalnikowy, zlewozmywak dwukomorowy, kocioł gazowy dwufunkcyjny, który zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę. Łazienka jest wyposażona w armaturę sanitarną: wannę z prysznicem, ubikację  i umywalkę. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że lokal spełnia wymogi lokalu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610). Wskazany lokal spełnia wszystkie wymogi wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, zawierającym legalną definicję lokalu socjalnego, ponieważ nadaje się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest większa niż 5 m2 i dodatkowo lokal ten nie jest lokalem o obniżonym standardzie. Przy tym należy zaznaczyć, że prawodawca nie określa dodatkowych wymogów dla lokali socjalnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W odpowiedzi na złożoną przez Burmistrza ofertę, ... nie odrzucili jej jednoznacznie, wskazując przy tym na toczące się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu XVIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postępowanie w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności ... . Dodatkowy wymóg dla osób niepełnosprawnych polegający na konieczności zapewnienia odrębnego pokoju musi wynikać z orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1110). Z aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wynika wprost, że jego stopień niepełnosprawności nie wymaga, aby musiał on zamieszkiwać w oddzielnym pomieszczeniu. Pomimo tego ... żądają przydziału lokalu socjalnego z dwoma pokojami, oddzielnymi dla każdego z nich. Ponieważ Burmistrz Miasta nie ma możliwości zaoferowania innego lokalu socjalnego, w piśmie nr IZ.7140.4.2017 z dnia 29.03.2017 roku została ponownie złożona oferta zawarcia umowy najmu tego samego lokalu socjalnego. Ponadto ... zostali poinformowani, że otrzymanie tego lokalu socjalnego nie wyłącza możliwości ubiegania się przez nich o inny lokal w przypadku zmiany okoliczności, np. w przypadku wydania stosownego orzeczenia o niepełnosprawności. ... nie stawili się w określonym w piśmie z dnia 29.03.2017 roku terminie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie celem podpisania umowy najmu, odrzucając tym samym przedstawioną ofertę. Odrzucenie oferty przez uprawnionych spowodowało wygaśnięcie obowiązku gminy dostarczenia lokalu socjalnego, określonego w wyroku Sądu Rejonowego w sprawie eksmisji.
 
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miasta Puszczykowa podjęła decyzję o odrzuceniu wniesionej skargi, uznając ją w całości za bezzasadną."
 
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr 213/17/VII z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa nie ulega zmianie.
 
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do zawiadomienia skarżących o treści niniejszej uchwały.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia 11 maja 2017 r. (sygn. KN-XI.1410.23.2017.1) Wojewoda Wielkopolski poinformował, że Państwo ... złożyli skargę na Radę Miasta Puszczykowa w związku z postępowaniem skargowym przeprowadzonym względem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wojewoda Wielkopolski, uznając przedmiotową skargę za częściowo uzasadnioną, zwrócił się do Rady Miasta Puszczykowa o uzupełnienie uzasadnienia do Uchwały Nr 213/17/VII z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa. Wojewoda wskazał konkretne kwestie, które wymagają wyjaśnienia i uzupełnienia.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.