Uchwała Nr 221/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletni

 
Uchwała Nr 221/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 maja 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
1.  Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2.  Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:
1) przesunięto termin zakończenia zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej" z roku 2017 na rok 2018, zmieniono limity wydatków: zmniejszono wydatki w 2017 r. o kwotę 150.000 zł, zwiększono wydatki w roku 2018 o kwotę 150.000 zł;
2) przesunięto termin zakończenia zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" z roku 2017 na rok 2018, zmieniono limity wydatków: zmniejszono wydatki w 2017 r. o kwotę 500.000 zł, zwiększono wydatki w roku 2018 o kwotę 850.000 zł.