Uchwała Nr 222/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 
Uchwała Nr 222/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 maja 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 578.589,31 zł do kwoty 45.225.234,24 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 59.143 zł do kwoty 42.357.097,70 zł,
b)      zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę 637.732,31 zł do kwoty 2.868.136,54 zł;
 
2)      w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 578.589,31 zł do kwoty 47.425.234,24 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.410,69 zł do kwoty 36.306.234,24 zł,
b)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 630.000 zł do kwoty 11.119.000 zł;
 
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody
Wykreślono dochody z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2018 r.). Ponadto dostosowano plan dochodów do przewidywanego wykonania.
 
Wydatki
1) Zmniejszono o kwotę 500.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2018 r.).
2) Zmniejszono o kwotę 150.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2018 r.).
3)  Zmniejszono wydatki na prowizje bankowe o kwotę 9.000 zł.
4)  Zwiększono o kwotę 23.700 zł wydatki na zwroty nienależnie pobranych przez beneficjentów MOPS świadczeń z pomocy społecznej.  
5)  Zwiększono o kwotę 36.710,69 zł wydatki na utrzymanie zieleni.
6)  Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia na działce 570/4" (w granicy działki Policji).