Uchwała Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: nadania nazwy

 
Uchwała Nr 223/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2017 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie, w ten sposób, że:
 
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
§ 1. Nadaje się ulicy położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 555/18, 555/22, 555/35, 555/38, 555/46 części działki o numerze ewidencyjnym 394/25 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 394/18 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, arkusz 13, stanowiących własność Miasta Puszczykowa, nazwę Myśliwska.".
 
2) załącznik graficzny, o którym mowa w § 2 zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na załączonej kopii mapy ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W zmienianej uchwale wykazano działki, które w dniu jej podejmowania stanowiły własność Miasta Puszczykowa. W wyniku kolejnych podziałów powstały działki przeznaczone pod drogi publiczne, których przebieg jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Działki przeznaczone pod drogi publiczne zostały przejęte przez Miasto Puszczykowo.
Uwzględnienie nowo powstałych działek w uchwale w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi prowadzenie szeregu spraw administracyjnych, m.in. z zakresu szeroko pojętego budownictwa oraz spraw meldunkowych.