Uchwała Nr 224/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczy

 
Uchwała Nr 224/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2017 r.
 
w sprawie: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa.
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
  
§ 1. Uchwala się aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puszczykowo na lata 2017 - 2032" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w art. 18 ust. 1 stwierdza, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Obecnie obowiązująca uchwała Nr 268/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne powinna zostać zaktualizowana. W związku z powyższym w styczniu 2017 r. przystąpiono do wykonania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Puszczykowo na lata 2017-2032". Projekt założeń, zgodnie z wymogami ustawy, został przedłożony samorządowi Województwa Wielkopolskiego do zaopiniowania. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w piśmie nr DI-VI.7231.11.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zaopiniował pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puszczykowo na lata 2017 - 2032". W okresie od 20 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. odbyło się wyłożenie projektu założeń do publicznego wglądu. Powiadomienie o wyłożeniu projektu założeń do publicznego wglądu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz w Informatorze Miejskim „Echo Puszczykowa".
Założenia nie są prawem miejscowym, ale wymagają przyjęcia przez radę gminy w drodze uchwały, zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.