Uchwała Nr 225/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztorn

 
Uchwała Nr 225/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2017 r.
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 t.j.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa przyjętego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998 r.
2. Integralną część uchwały stanowią:
1)      załącznik nr 1 - część graficzna zwana „rysunkiem planu", opracowana w skali 1:500 i zatytułowana: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6";
2)      załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)      załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)    budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
2)      dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych do 12o;
3)      dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych powyżej 12o;
4)      działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5)      nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
6)      poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
7)     powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, służącą do określenia wskaźnika intensywności zabudowy w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
8)      powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynków na powierzchnię terenu;
9)      tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
10)  terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem.
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1)   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U;
2)   teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D.
 
§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)   sytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem pkt 2;
2)   dopuszczenie przekroczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej teren przy lokalizacji:
a)     takich elementów budynku jak gzymsy, rynny, wiatrołapy, balkony, tarasy, schody, wykusze, ganki, okapy oraz inne detale wystroju architektonicznego budynku, jednak nie więcej niż o 1,50 m,
b)   pochylni i spoczników dla osób niepełnosprawnych, jednak nie więcej niż o 2,00 m,
c)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przy zastosowaniu przepisów odrębnych;
3)   dopuszczenie niwelacji terenu do 1,0 m bez naruszania istniejących stosunków wodnych i interesu osób trzecich.
 
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego dopuszczonych przepisami odrębnymi;
2)   zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne;
3)   nakaz utrzymania poziomu hałasu w środowisku poniżej dopuszczalnych norm  określonych w przepisach odrębnych dla terenów mieszkaniowo-usługowych lub co najmniej na tym poziomie;
4)   nakaz utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
5)   nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności z dopuszczeniem stosowania źródeł energii odnawialnej, z zastrzeżeniem pkt 1 i 6;
6)   zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem kominków opalanych drewnem;
7)   zakaz eksploatacji instalacji powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;
8)   nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
9)   dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce z zachowaniem naturalnych spływów powierzchniowych lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) zachowanie powierzchni wolnych od utwardzenia jako biologicznie czynnych, pokrytych roślinnością.
 
§ 6. Ustala się następujące zasady kształtowania krajobrazu:
1)   zakaz lokalizacji:
a)     ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych,
b)    tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z wyjątkiem szyldów, z zastrzeżeniem lit. c i pkt 2 lit. c;
c)     szyldów z wykorzystaniem:
- ekranów plazmowych i typu LED,
- podświetlonych kasetonów,
- wyświetlanych, ruchomych obrazów;
    d) tablic informacyjnych i szyldów na ogrodzeniach;  
2)   dopuszczenie lokalizacji:
a) obiektów małej architektury,
b) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m lub w formie żywopłotów do wysokości 1,8 m,
c) szyldów w formie wolnostojących tablic o powierzchni 2,0 m2 i wysokości górnej krawędzi do 3,0 m,
d) tablic informacyjnych w następujący sposób:
- powierzchnia płaszczyzny pojedynczej tablicy informacyjnej nie większa niż 2,0 m2 o wysokości do górnej krawędzi nie większej niż 3,0 m,
- górne krawędzie tablic informacyjnych umieszczane na ścianach budynków nie mogą   sięgać powyżej linii wyznaczonej górną krawędzią okien pierwszej kondygnacji budynku.
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 8. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 9. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu MN/U:
1)     dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalno-usługowych lub usługowych z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a i b;
2)     dopuszczenie lokalizacji:
a)      budynków usługowych - wyłącznie usług kultury o charakterze muzealno-ekspozycyjnym i usług turystycznych,
b)     obiektów zaplecza techniczno-magazynowego i socjalnego dla funkcji usługowych, o których mowa w lit. a,
c)      budynków gospodarczo-garażowych,
d)     wiat,
e)      funkcji gastronomicznej,
f)       otwartych basenów i oczek wodnych,
g)      dojść, dojazdów,
h)      podziemnych sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej i przyłączy;
3)   dopuszczenie lokalizacji obiektów, o których mowa w pkt 2 lit. a-d, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej z wyjątkiem granicy z terenem drogi publicznej;
4)   w przypadku wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczenie na jednej działce usytuowania tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczo-garażowego;
5)   zakaz lokalizacji obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem wymienionych w pkt 2;
6)   powierzchnię zabudowy działki budowlanej - nie więcej niż 30% powierzchni działki;
7)   intensywność zabudowy - nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,60;
8)   powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniej niż 35% powierzchni działki budowlanej;
9)   parametry zabudowy:
a)     w przypadku budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,
b)     w przypadku budynków garażowo-gospodarczych i obiektów zaplecza techniczno-magazynowego i socjalnego nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna,
c)     wysokość budynków usługowych 9,5 m,
d)    wysokość nowych budynków mieszkalnych w przypadku dachów stromych nie więcej niż 9,5 m, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, przy czym wysokość okapu dachu lub gzymsu  nie więcej niż 4,5 m,
e)     wysokość nowych budynków mieszkalnych w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 7,5 m,
f)      wysokość budynków gospodarczo-garażowych i wiat - nie więcej niż 5,0 m w przypadku dachów stromych i nie więcej niż 3,5 m w przypadku dachów płaskich,
g)     wysokość obiektów zaplecza techniczno-magazynowego i socjalnego nie więcej niż 5,0 m,
h)     powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-garażowego nie więcej niż 65 m2
i)       dla budynków usługowych oraz obiektów zaplecza techniczno-magazynowego i socjalnego dopuszczenie dowolnej geometrii dachu,
j)       dla budynków mieszkalnych i garażowo-gospodarczych stosowanie dachów płaskich lub stromych, symetrycznych, o równym kącie nachylenia przeciwległych połaci głównej konstrukcji dachu,
k)     dopuszczenie lukarn i wykuszy o dowolnej geometrii dachu,
l)       dla elewacji zewnętrznej zastosowanie materiałów wykończeniowych: tynk szlachetny, cegła, drewno, kamień, szkło,
m)   dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
10) zakaz stosowania prefabrykatów, okładzin blaszanych i płyt warstwowych w realizacji nowej zabudowy;
11) dopuszczenie zachowania istniejących budynków, ich przebudowę, nadbudowę i rozbudowę z uwzględnieniem ustaleń niniejszej uchwały;
12) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m2;;
13) obsługa komunikacyjna z terenu KD-D - ul. Klasztornej oraz w szczególności pojazdami samochodowymi z ulicy Jana III Sobieskiego poprzez tereny mieszkaniowo-usługowe położone poza obszarem planu, ale powiązane strukturalnie i funkcjonalnie od strony północnej z terenem MN/U;
14) nakaz zapewnienia miejsc postojowych na działce zgodnie z ustaleniami § 13 pkt 5 i 6;
15) podłączenie do sieci infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej w przylegających terenach komunikacji zgodnie z ustaleniami §14.
 
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa:
1)     obowiązują przepisy odrębne wynikające z położenia obszaru planu:
a)     w otulinie i w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
b)     w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska" - kod obszaru PLH 300010, „Ostoja Rogalińska" - kod obszaru PLB300017 oraz „Rogalińska Dolina Warty" - kod obszaru PLH300012,
c)     w zasięgu czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 - Doliny Kopalnej Wielkopolskiej o głębokości zalegania warstwy wodonośnej 43,0 m p.p.t.;
d)    w zasięgu występowania złoża węgla brunatnego „Mosina" WB768;
2)     nie podejmuje się ustaleń odnośnie do terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
1)   uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie ograniczeń wynikających z odległości technicznych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2)   zakaz lokalizacji budynków na terenie KD-D;
3)   nakaz przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntu przed usytuowaniem budynków i budowli;
4)   nakaz zgłoszenia właściwym służbom ruchu lotniczego sił zbrojnych wszelkich projektowanych obiektów stałych oraz tymczasowych o wysokości równej i większej niż 50,0 m npt, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ich budowę;
5)   uwzględnienie w zagospodarowaniu oddziaływania ponadnormatywnego hałasu generowanego przez samoloty operujące z lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny.
 
§ 13. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1)     sytuowanie na terenie KD-D poszerzenia drogi klasy dojazdowej - ulicy Klasztornej;
2)     zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego z zewnętrznym układem komunikacyjnym;
3)     dopuszczenie lokalizacji elementów infrastruktury transportowej i sieci infrastruktury technicznej;
4)     uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej;
5)     nakaz zapewnienia miejsc do parkowania, w granicach działki budowlanej, na powierzchni działki lub w garażu, w liczbie nie mniejszej niż:
a)      2 miejsca na jeden lokal mieszkalny,
b)      dodatkowo 2 miejsca w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego na funkcje usługowe;
c)      2 miejsca na każde rozpoczęte 60,0 m2 powierzchni obiektów usługowych;
6)   zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)   dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2)   zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
3)   zapewnienie ilości wody dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)   odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
5)   odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
a)    z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem,
b)   z powierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,
c)    do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na powierzchnię nieutwardzoną własnej działki, do dołów chłonnych, lub zbiorników retencyjnych, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem;
6)   nakaz zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej z dopuszczeniem stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych z uwzględnieniem § 5 pkt 1;
7)   dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną.
 
§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 16. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.), w wysokości 30%.
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
I.     Informacje ogólne
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 został sporządzony na  podstawie uchwały nr 119/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej - rysunku planu w skali 1:500. Opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.), w szczególności art. 1 ust. 2-4 i art. 15 ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). Przy sporządzaniu planu uwzględniono również następujące przepisy odrębne: 
-          ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
-         rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),
-          ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),
-          ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
-          rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
-          ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.),
-          ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) ,
-          ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.),
-          ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
-          ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
-          ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 1440 ze zm.),
-        ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
-          ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.),
-          ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.),
-          ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.).
 
Niniejszy plan stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 uchwalonego uchwałą Nr 13/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2015 r., poz. 1661. Zmiana dotyczy przeznaczenia i parametrów zabudowy działki nr 205/3 w zakresie umożliwienia lokalizacji obiektów planowanego muzeum motoryzacji, bowiem w dotychczas obowiązującym planie część zachodnia i środkowa działki 205/3 była przeznaczona wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 nie narusza ustaleń i jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998 r.
Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony środowiska oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w nawiązaniu do systemów istniejących.
 
II. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 
1.    Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury
Przedmiotowy plan dotyczy nieruchomości o powierzchni 2199 m2 i dotyczy dopuszczenia lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej o ograniczonym do kultury i turystyki zakresie funkcji usługowych. Ustalenia planu kształtują nową w tym rejonie strukturę, która stanowić będzie uzupełnienie wśród istniejącej zabudowy. Pozwalają na zachowanie ładu przestrzennego, m.in. poprzez określenie parametrów i gabarytów zabudowy, linie zabudowy, maksymalną intensywność zabudowy oraz powierzchnie zabudowy i minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.
 
2. Walory architektoniczne i krajobrazowe
Planowane zainwestowanie terenu zabudową usługową (ograniczoną do obiektów muzealno-ekspozycyjnych) lub mieszkaniową jednorodzinną, będzie stanowić uzupełnienie dla terenów sąsiednich. Określone w planie dopuszczalne przeznaczenia oraz zasady zagospodarowania nie wpłyną negatywnie na dotychczasowe walory architektoniczne i krajobrazowe otoczenia.
 
3.    Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych
Plan uwzględnia środowiskowe uwarunkowania przedmiotowego terenu wynikające z opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko. W Prognozie zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione. Obszar objęty planem położony jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego i w sąsiedztwie obszarów Natura 2000, dla którego ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ograniczenia w zagospodarowaniu.  Na obszarze planu nie występują grunty rolne w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.).
 
4. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Na obszarze planu nie występują obiekty wymagające ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 
5. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby  osób niepełnosprawnych
Z uwagi na dopuszczenie lokalizacji budynków użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, muszą one z mocy tych samych przepisów być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto określony jest też wymóg zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
6. Walory ekonomiczne przestrzeni
Przewidywane zagospodarowanie nie wpłynie na zmianę atrakcyjności i wartości gruntów. W przypadku lokalizacji zabudowy usługowej  grunt stanie się atrakcyjny dla konkretnego inwestora zainteresowanego przedsięwzięciem w postaci muzeum motoryzacji. Zysk będzie po stronie Gminy z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości w przeliczeniu na powierzchnię użytkową funkcji usługowej. W procedurze planistycznej nie zostały  zgłoszone przez pozostałe podmioty uwagi co do naruszenia walorów ekonomicznych przestrzeni czy wykazane przez te podmioty naruszenia ich interesu prawnego.
 
7. Prawo własności
Ze względu na przewidywane zagospodarowanie, zgodne z wnioskiem właściciela nieruchomości, należy przyjąć, że ustalenia planu nie wpłyną na zmianę wykonywania prawa własności.
 
8. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Na terenie objętym planem ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obiekty związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
 
9. Potrzeby interesu publicznego
W przypadku realizacji funkcji usługowej w postaci muzeum motoryzacji można założyć zwiększenie atrakcyjności miasta Puszczykowa dla mieszkańców i turystów, co wpisuje się w  cele rozwojowe i strategiczne miejscowości.
 
10. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych
Ustalenia planu zapewniają możliwości rozwoju infrastruktury technicznej, dopuszczając lokalizację obiektów infrastruktury na całym objętym planem obszarze.
 
11. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Procedura planistyczna wykonana dla przedmiotowego planu gwarantowała udział społeczeństwa w pracach nad planem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
 
12. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych
Czynności formalno-prawne przeprowadzono w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i udokumentowane zostały w dokumentacji prac planistycznych. Procedura planistyczna cechowała się jawnością i przejrzystością na wszystkich etapach prac poprzez:
1)   ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu i zbieraniu wniosków w prasie lokalnej - Echo Puszczykowa kwiecień 2016 r., zbieranie wniosków do 03 czerwca 2016 r.;
2)   uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 12 września 2016 r.;
3)   uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień z uwzględnieniem art. 17 pkt 6 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4)   ogłoszenie o wyłożeniu projektu  planu do publicznego wglądu - Echo Puszczykowa marzec 2017 r.
5)   wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 02 czerwca 2017 r. zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
6)   przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami w dniu 12 kwietnia 2017 r.;
7)   rozpatrzenie uwag przez Burmistrza Miasta Puszczykowa - wpłynęło 14 uwag od osób fizycznych, 13 uwag dotyczyło kwestii lokalizacji zabudowy usługowej o funkcji muzealnej i związanym z tą funkcją zwiększeniem ruchu samochodowego na ulicy Klasztornej oraz braku zgody na poszerzenie ulicy Klasztornej i jedna uwaga dot. wątpliwości co do zapisu ustaleń planu z zakresu ochrony środowiska;
8)   uwagi nie zostały uwzględnione przez Burmistrza, nie wprowadzono zmian w projekcie planu.
 
13. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustalono zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, w której zasięgu znajduje się obszar objęty planem.
 
III. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 
Realizacja  ustaleń planu jest zgodna z interesem podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w proces. Ustalając przeznaczenie terenu i określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, uwzględniono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłoszone wnioski do planu i uwagi, które odnosiły się do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zagospodarowaniu, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Analiza ekonomiczna wskazuje pozytywne efekty dla Gminy i społeczności lokalnej. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu wykazuje bilans dodatni dla Gminy z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowych nowych budynków, mimo konieczności poniesienia wydatków na wykup gruntu na poszerzenie ulicy Klasztornej i urządzenie chodnika. Analiza środowiskowa nie wykazuje negatywnego oddziaływania obecnie ani po realizacji planu na warunki środowiska. Analiza społeczna wykazuje pozytywne efekty dla społeczności lokalnej i turystów w przypadku  realizacji w postaci potencjalnie nowych miejsc pracy i atrakcyjnego nowego obiektu użyteczności publicznej - muzeum motoryzacji.
 
 IV. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 
Przy ustalaniu warunków i zasad lokalizacji nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez wyznaczenie:
-        nieprzekraczalnej linii zabudowy,
-        maksymalnej powierzchni budowy,
-        intensywności zabudowy,
-        maksymalnej wysokości budynków,
-        maksymalnej liczby kondygnacji,
-        geometrii dachów.
 
Obszar objęty planem stanowi fragment wykształconej struktury przestrzennej miasta Puszczykowa, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy lokalnego publicznego transportu zbiorowego prowadzącego na Puszczykowo Stare i zapewniającego systemowe powiązanie z transportem publicznym aglomeracyjnym. Wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego  (poza obszarem objętym planem) znajduje się chodnik, a na terenie KD-D planowany jest chodnik. Ze względu na to, że planem objęta jest tylko jedna nieruchomość integralnie (własnościowo i funkcjonalnie) związana z terenem MN/U wyznaczonym w obowiązującym planie dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (należącym do tego samego podmiotu), obsługę komunikacyjną dla pojazdów samochodowych (odwiedzających muzeum motoryzacji) przewidziano również od ulicy Jana III Sobieskiego, aby nie obciążać nieprzystosowanej do ewentualnie zwiększonego ruchu ulicy Klasztornej (spadek terenu, niewielka szerokość).
 
V. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy została przeprowadzona w ramach opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" przyjętego uchwałą nr 261/06/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. W opracowaniu tym odniesiono się do szeregu zagadnień dotyczących m.in. wpływu przepisów prawa na aktualność dokumentu, ustaleń wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zgodności ze studium, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wniosków w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a także zakresu uwzględnienia i aktualności problematyki wymaganej w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. W wyniku sporządzonej oceny stwierdzono, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa spełnia swoje zadania, a jego zapisy są nadal aktualne, tym samym uznano możliwość dalszego posługiwania się tym opracowaniem planistycznym w pracach Urzędu Miasta w Puszczykowie. W związku z powyższym niniejszy plan spełnia wymóg zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 
VI. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy
 
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, wskutek uchwalenia planu zostały uwzględnione poprzez sporządzenie prognozy skutków finansowych, w której określono spodziewane dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływ na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu wykazuje przychody dla Gminy z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowych nowych budynków usługowych. Natomiast nakłady na wykup gruntu pod poszerzenie ulicy Klasztornej KD-D oraz budowę chodnika stanowić będą koszt Gminy.