Uchwała Nr 226/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 
Uchwała Nr 226/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 czerwca 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 2:
a)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł do kwoty 36.266.234,24 zł,
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł do kwoty 11.159.000 zł;
2)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Dochody
Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.   
 
Wydatki
Zmniejszono wydatki na odszkodowania o kwotę 40.000 zł.
Zwiększono wydatki na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji" o kwotę 40.000 zł (na modernizację placu zabaw przy ul. Sportowej).