Uchwała Nr 230/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Pow

 
Uchwała Nr 230/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430, w ten sposób, że:
 
1) dotychczasowa treść tytułu uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
„w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2490P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430.";
 
2) dotychczasowa treść § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
§ 1. 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2490P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 w zakresie przygotowania i realizacji projektu przygotowywanego w ramach projektu strategicznego ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania", obejmującego inwestycje związane z budową węzła integracji przy stacji kolejowej Puszczykowo. Budowa węzła jest elementem poddziałania 3.3.3. WRPO 2014+ „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania", które we wskazanym projekcie obejmować będzie inwestycję polegającą na: „Budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430".";
 
3) w uzasadnieniu uchwały zmienia się wyrażenie „drogi powiatowej nr 2465P" na: „drogi powiatowej nr 2490P".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz  
Uzasadnienie
 
W Uchwale Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430, błędnie wpisano numer drogi powiatowej (zamiast numeru 2490P, wpisano 2465P).
W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany ww. uchwały (zmiana dotyczy wyłącznie poprawy błędnie zapisanego numeru drogi powiatowej).