Uchwała Nr 232/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul.

 
Uchwała Nr 232/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres od dnia 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 647 o powierzchni 0,0240 ha, obręb Niwka, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106661/5, oznaczonej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
 /-/ Małgorzata Hempowicz  
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowi wieloletni dzierżawcy części nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, zwrócili się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy. Aktualna umowa dzierżawy wygasa z dniem 30 września 2017 roku.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały o powyższej treści jest uzasadnione.