Uchwała Nr 233/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul.

 
Uchwała Nr 233/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, położonej w Puszczykowie, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00174127/7, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr: 202/2 o powierzchni 0,0251 ha i działka nr 202/3 o powierzchni 0,0406 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 6.
 
§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 177/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zamiany gruntów.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz 
 
Uzasadnienie
 
Wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej części nieruchomości umożliwi Miastu przygotowanie do sprzedaży w trybie przetargowym dwóch atrakcyjnych nieruchomości o regularnych kształtach, przy ulicy Klasztornej - jednej o powierzchni 0,1200 ha i drugiej o powierzchni 0,1622 ha. Analiza rynku nieruchomości pozwala stwierdzić, że działki o podobnych areałach cieszą się największym zainteresowaniem.
Zgodnie z Uchwałą Nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego WIELSPIN - strefa A - działki nr 202/2 i 202/3 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem 1MN).
Uchylenie Uchwały Nr 177/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zamiany gruntów związane jest ze zmianą koncepcji dotyczącej przygotowania nieruchomości do sprzedaży - w związku z długotrwałą procedurą dotyczącą uzyskania zgody od przełożonych Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego - na regulacje prawne dotyczące przedmiotowych nieruchomości, a także z faktem wypłacenia przez Miasto odszkodowania za działkę nr 202/1, która przeszła z mocy prawa na rzecz Miasta Puszczykowa pod drogę publiczną, a które to rozliczenie było elementem składowym uchylanej uchwały.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.