Uchwała Nr 234/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 234/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (zwanej w skrócie „BMCAK w Puszczykowie")
- w trybie bezprzetargowym, na okres od 01.09.2017 - 31.08.2027 r. - z przeznaczeniem na dysponowanie halą widowiskowo-sportową - części zabudowanych nieruchomości wraz z otoczeniem o łącznej powierzchni dzierżawy ca 0,58 ha (oznaczone kolorem czerwonym na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały), będących własnością Miasta Puszczykowa, położonych w Puszczykowie, oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 2200 o powierzchni 1,8780 ha i działka nr 566/24 o powierzchni 1,2364 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, wchodzące w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00008487/4 oraz działka nr 557/6 o powierzchni 0,0499 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz 
 
Uzasadnienie
 
W związku z Uchwałą Nr 121/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającą Uchwałę Nr 252/02/III z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury, a także rozszerzającą zakres zadań BMCAK w Puszczykowie - między innymi
w ramach organizacji działalności kulturalnej oraz kultury fizycznej i rekreacji, Burmistrz Miasta Puszczykowa zdecydował o oddaniu tej samorządowej jednostce organizacyjnej - w dzierżawę części nieruchomości opisanej w § 1 powyżej, zabudowanej halą widowiskowo-sportową wraz z otoczeniem oraz w związku z powyższym o celowości odstąpienia od obowiązku zachowania przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. W takiej sytuacji organ wykonawczy zobowiązany jest uzyskać zgodę rady.
Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa,
że zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze indywidualnej uchwały dotyczącej konkretnie wskazanej nieruchomości.
Wysokość czynszu dzierżawnego przedmiotowego terenu zostanie określona odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały o powyższej treści jest uzasadnione.