Uchwała Nr 237/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskieg

 
Uchwała Nr 237/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 188/17/VII z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31 marca 2017 r., poz. 2541), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. 1. Mienie, będące w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1, według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r., zostanie przejęte przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1.
2. Należności i zobowiązania Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1, według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r., stają się należnościami i zobowiązaniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1.
 
§2. Przejęcie mienia oraz zobowiązań i należności, o których mowa w § 1, nastąpi na podstawie bilansu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 188/17/VII z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31 marca 2017 r., poz. 2541) Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z dniem 1 września 2017 r. zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały na podstawie art. 12 ustawy o finansach publicznych określającej przeznaczenie mienia tej jednostki budżetowej.