Uchwała Nr 238/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zb

 
Uchwała Nr 238/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się zawrzeć z Gminą Mosina porozumienie międzygminne dotyczące realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na prowadzeniu komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz 
 
Uzasadnienie
 
Z końcem roku 2017 kończy się umowa o świadczenie bezpłatnych usług transportowych na terenie Miasta Puszczykowa.
Burmistrz Miasta Puszczykowa po przeprowadzeniu analizy dostępnych rozwiązań w zakresie usług transportu publicznego doszedł do wniosku, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie powierzenie realizacji tego zadania Gminie Mosina, która posiada własną jednostkę organizacyjną, do zadań której należy m.in. transport publiczny. Do zawarcia przedmiotowego porozumienia międzygminnego konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta Puszczykowa, stąd podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne i uzasadnione.