Uchwała Nr 239/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gminami: Rokie

 
Uchwała Nr 239/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gminami: Rokietnica i Suchy Las projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gminami: Rokietnica i Suchy Las projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w celu realizacji Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III.
 
§ 2. Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, zostaną uregulowane w odrębnym porozumieniu, zawartym pomiędzy gminami, o których mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) w celu wspólnej realizacji projektu, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Niniejsza uchwała pozwoli na przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Współdziałanie Miasta Puszczykowa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, znacznie zwiększy szanse gminy na powodzenie w pozyskaniu tego dofinansowania.
Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.