Uchwała Nr 241/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 
 Uchwała Nr 241/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 795.200 zł do kwoty 46.080.193,24 zł, w tym
zwiększa się dochody bieżące o kwotę 795.200 zł do kwoty 43.212.056,70 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 795.200 zł do kwoty 48.280.193,24 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 590.000 zł do kwoty 36.915.993,24 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 205.200 zł do kwoty 11.364.200 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody
1) Wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w kwocie 170.000 zł na remont nawierzchni ul. Kraszewskiego (pomoc po rozliczeniu zadania wyniesie nie więcej niż 50% jego wartości).
2) Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek z lat ubiegłych na PFRON w kwocie 55.000 zł.
3)  Zwiększono wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 570.200 zł, w związku z wcześniejszym od zakładanego zakończeniem budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
Wydatki
1) Zmniejszono o kwotę 100.000 zł wydatki na program budowy dróg (środki przesunięto na remonty nawierzchni).
2) Zwiększono wydatki na remonty dróg o 540.000 zł, w tym: nawierzchni ul. Kraszewskiego - 340.000 zł (kwota 170.000 zł zostanie sfinansowana z udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Poznański).
3) Zmniejszono o kwotę 30.000 zł wydatki na uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego (ze względu na przedłużającą się procedurę jego zamknięcia).  
4) Zwiększono o kwotę 120.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (w przeprowadzonym przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie). Zwiększenie wydatków na zadanie nastąpi również w wieloletniej prognozie finansowej w limicie wydatków na 2018 r. o kwotę 130.000 zł, przy czym kwota 100.000 zł w 2018 r. zostanie sfinansowana z pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Poznańskiego.
5) Zwiększono o kwotę 75.000 zł wydatki na termomodernizację budynku Domu Nauczyciela przy ul. Wysokiej 1 (w przeprowadzonym przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie).
6) Wprowadzono wydatki w wysokości 90.200 zł na zakup od Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego dwóch działek przy ul. Klasztornej o łącznej powierzchni 657 m2. Zakup działek umożliwi sprzedaż dwóch działek Miasta, które obecnie mają powierzchnię 2165 m2, a po dokonaniu zakupu od Zgromadzenia Braci będzie możliwe przygotowanie do sprzedaży 2 działek o łącznym obszarze 2822 m2: 1200 m2 i 1622 m2.
7) Zwiększono wydatki na modernizację i rozbudowę budynku urzędu miejskiego o kwotę 20.000 zł w 2017 r.