Uchwała Nr 243/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Fiedlera.

 
Uchwała Nr 243/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 września 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Fiedlera.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie stanowiącej działkę nr 1533/2 o powierzchni 0,7263 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 12, o powierzchni około 0,0047 ha, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz

Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami celem publicznym w rozumieniu ustawy jest budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
W celu zrealizowania inwestycji o charakterze publicznym, gmina podejmuje starania o nabycie do gminnego zasobu działek gruntu przewidzianego na cel publiczny.
Właściciel przedmiotowej nieruchomości wyraził zgodę na wydzielenie z terenu, będącego jego własnością, części działki na realizację publicznego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji deszczowej.
Wartość przedmiotowej części nieruchomości zostanie ustalona w drodze rokowań z właścicielem nieruchomości, w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego.