Uchwała Nr 244/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Langego i Marcinko

 
Uchwała Nr 244/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 września 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Langego i Marcinkowskiego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, stanowiącej działkę nr 2192/3 o powierzchni 0,1195 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 11, o powierzchni około 12,5 m², przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami celem publicznym w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.
Właściciel przedmiotowej nieruchomości, przygotowując się do budowy domu na swoim terenie oraz widząc konieczność poprawy parametrów istniejącej drogi, złożył wniosek w sprawie wykupu przez Miasto Puszczykowo fragmentu działki o powierzchni około 12,5 m² - u zbiegu ulic Langego i Marcinkowskiego.
Nabycie przedmiotowej części nieruchomości pod drogę publiczną zdecydowanie usprawni komunikację w tym rejonie.
Wartość przedmiotowej części nieruchomości zostanie ustalona w drodze rokowań z właścicielem nieruchomości, w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego.