Uchwała Nr 245/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 245/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 września 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 902¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Puszczykowo, do gminnego zasobu nieruchomości udziału w wysokości 5/100 w nieruchomości gruntowej położonej w Puszczykowie, oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: 738/10 o powierzchni 0,0867 ha, 738/12 o powierzchni 0,0362 ha i 738/15 o powierzchni 0,0395 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 17, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00219761/1, wskazanej w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 2. Przejęcie nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi umową zawartą w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Współwłaściciele nieruchomości oznaczonej jako działki nr 738/10, 738/12 i 738/15, obręb Puszczykowo Stare zwrócili się do Burmistrza Miasta Puszczykowa z propozycją nieodpłatnego przekazania Miastu Puszczykowo swojego udziału w nieruchomości. Zgoda na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości wymaga stosownej uchwały rady gminy.
W związku z podjęciem przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 131/16/VII  z dnia 24 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18, obejmującego między innymi przedmiotową nieruchomość, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym to projekcie działki nr: 738/12 i 738/15 planuje się przeznaczyć pod tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych - oznaczone symbolem KD-X a działkę nr 738/10 - pod tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
Stosownie do art. 902¹ § 1 Kodeksu cywilnego - przez umowę przekazania nieruchomości, jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę lub Skarb Państwa własność nieruchomości.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym stanowi: do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy.
Miasto Puszczykowo posiada już 19/50 części udziału w przedmiotowej nieruchomości. Mając na względzie obowiązujący stan prawny, istniejący stan faktyczny oraz uzasadniony interes gminy - dotyczący między innymi zwiększenia udziału w nieruchomości wspólnej, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.