Uchwała Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.

 
Uchwała Nr 246/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 września 2017 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej działki numer: 1017/22, 1017/15, 1017/17, 1017/19, 1017/9, 1018 i 1017/3 obręb geodezyjny Niwka, arkusz mapy 11, nazwę „Jeździecka".
 
§ 2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Działki wchodzące w skład aktualnej ulicy są własnością Miasta Puszczykowa i stanowiły dotychczas odgałęzienie drogi powiatowej, jaką jest ulica Nadwarciańska. Ulica, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka ark. 11, zostanie w przyszłości przedłużona do ul. Niwka Stara. Nadanie nazwy ulicy jest spowodowane wnioskiem właścicieli nieruchomości, leżących przy projektowanej ulicy, oraz pozwoli uregulować kolejność numeracji porządkowej posesji. 
Proponowana nazwa „Jeździecka" nawiązuje do znajdującej się w pobliżu stadniny koni.