Uchwała Nr 248/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 - 2030.

 
Uchwała Nr 248/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 26 września 2017 r.
 
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 - 2030.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Uchwala się Strategię Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 - 2030 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2. Traci moc Uchwała Nr 254/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Strategia rozwoju miasta jest dokumentem programowym wyznaczającym cele działalności samorządu w perspektywie średniookresowej. Wskazuje główne kierunki rozwoju i pozwala na koordynację realizacji zadań w odniesieniu do założonej wizji rozwoju miasta.
 
Obowiązująca dotychczas „Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020" została uchwalona przez Radę Miasta Puszczykowa w roku 2009. Przeprowadzona w ubiegłym roku analiza aktualności jej zapisów i wykonania określonych w niej zadań wskazała na konieczność opracowania nowego dokumentu uwzględniającego nowe wyzwania stojące przed miastem. W związku z identyfikacją problemu związanego z komunikacją z mieszkańcami i promocją samorządu podjęto decyzję o stworzeniu strategii promocji miasta, która będzie integralną częścią strategii rozwoju miasta.
 
Przy pomocy konsultantów z wybranej firmy doradczej przeprowadzono analizę obecnego stanu miasta, za pomocą zróżnicowanych narzędzi badawczych (ankiety, wywiady pogłębione, spotkania i warsztaty strategiczne) określono problemy i oczekiwania lokalnej społeczności, na bazie których powstał projekt nowej „Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa", który został poddany kolejnym konsultacjom społecznym. W ich wyniku sprecyzowano wizję i misję miasta oraz podstawowe cele strategiczne. W takim kształcie dokument przedstawiono do zatwierdzenia przez Radę Miasta Puszczykowa.