Uchwała Nr 249/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wielol

 
Uchwała Nr 249/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 września 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
1. Dostosowano dane w zakresie dochodów, wydatków, w tym majątkowych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w roku 2018:
1) Zwiększono nakłady i limit wydatków w 2017 r. na zadanie „Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta" o kwotę 432.550 zł.
2) Zwiększono w 2018 r. limit wydatków na realizację programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" o kwotę 140.000 zł.
3) Zwiększono dochody 2018 r. z tytułu dotacji ze środków EFRR o kwotę 6.233.084,19 zł oraz zwiększono/wprowadzono plan wydatków na realizację zadań, w tym:
 

Wyszczególnienie

Plan wydatków

Dotacja z UE

Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (zadanie wprowadzone)

1 600 000,00

1 318 903,74

Rewitalizacja willi „Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne (zadanie przesunięte w wykazie przedsięwzięć z części 1.3.2 do części 1.1.2)

4 000 000,00

3 393 187,05

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie przesunięte w wykazie przedsięwzięć z części 1.3.2 do części 1.1.2)

1 800 000,00

1 520 993,40

Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr 149

Opis przyjętych wartości do wieloletniej profnozy finansowej