Uchwała Nr 250/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

 
Uchwała Nr 250/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 września 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 236.262 zł do kwoty 46.437.331,50 zł, w tym
zwiększa się dochody bieżące o kwotę 236.262 zł do kwoty 43.569.194,96 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 236.262 zł do kwoty 48.637.331,50 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 163.738 zł do kwoty 36.873.131,50 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł do kwoty 11.764.200 zł;
3) w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 36.262 zł do kwoty 7.279.570,26 zł;
4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

Uzasadnienie
Dochody:
1)      Wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.262 zł na zadania z zakresu administracji rządowej  
2)      Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000 zł oraz udziału w podatku PIT o kwotę 100.000 zł.
 
Wydatki:
1)      Zwiększono wydatki na budowę dróg o kwotę 432.550 zł.
2)      Zmniejszono wydatki na odszkodowania o kwotę 200.000 zł.
3)      Wprowadzono wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej (w związku z otrzymaną dotacją). 
4)      Zmniejszono o kwotę 32.550 zł wydatki na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu Zakola Warty" oraz zmieniono nazwę zadania na: „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".