Uchwała Nr 251/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własno

 
Uchwała Nr 251/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na bezterminowe ustanowienie, za jednorazowym wynagrodzeniem, oszacowanym przez rzeczoznawcę majątkowego - ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na następujących częściach nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa:

 

Lp.

Obręb

Ark. mapy

Nr działki

Powierzchnia działki (w m²)

Powierzchnia służebności (w m²)

Nr księgi wieczystej

1.

 

Niwka

 

 

7

 

924/3

1737

79,6

PO2P/00093141/9

168,0

2.

924/4

144

70,2

 

na rzecz AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 
 
§ 2. Zakres korzystania przez AQUANET Spółka Akcyjna z części nieruchomości obciążonej, zostanie szczegółowo określony w protokole uzgodnień ustanowienia służebności przesyłu, zawartym pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, a następnie
w oświadczeniu właściciela nieruchomości wyrażonym w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Ustanowienie służebności przesyłu jest czynnością cywilnoprawną, regulowaną przez Kodeks cywilny. Jest to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe, uprawniające przedsiębiorcę do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie
z przeznaczeniem tych urządzeń.
Regulacja dotycząca powyżej wskazanych działek związana jest z planowaną przez Spółkę Aquanet SA budową kanału odwodnieniowego między innymi na działkach nr: 924/3 i 924/4 oraz projektowaną siecią wodociągową o średnicy 180 mm - z przebiegiem przez działkę nr 924/3.
Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość ustanowienia służebności przesyłu w drodze oświadczenia właściciela wyrażonego w formie aktu notarialnego, poprzedzonego podpisaniem protokołu uzgodnień pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą przesyłowym. Sprawa dotycząca obciążania nieruchomości stanowiącej własność gminy - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przekracza zakres zwykłego zarządu, w związku z czym niezbędne jest podjęcie uchwały przez radę gminy.