Uchwała Nr 253/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie, przy ul. Dąbrowskiego

 
Uchwała Nr 253/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie, przy ul. Dąbrowskiego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego dwóch części nieruchomości o powierzchni około 0,0815 ha i około 0,0816 ha, oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 924/1 o powierzchni 0,2921 ha, obręb Niwka, ark. mapy 9, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00093141/9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
 
Działka nr 924/1 położona w rejonie ulic: Dąbrowskiego i Radosnej jest własnością Miasta Puszczykowa. Po wydzieleniu części powyższej działki zajętej przez urządzenia przesyłowe Spółki Aquanet SA o areale około 0,1268 ha oraz fragmentu działki przeznaczonego na poprawę komunikacji na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Radosną - pozostaje do zagospodarowania około 0,1631 ha powierzchni.
Analiza rynku nieruchomości pozwala stwierdzić, że działki o areałach 0,0800-0,1200 ha cieszą się największym zainteresowaniem. W związku z powyższym, planuje się również wydzielenie z działki nr 924/1 dwóch działek o podobnym areale - około 0,0815 ha i około 0,0816 ha, z przeznaczeniem na ich sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.