Uchwała Nr 254/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej

 
Uchwała Nr 254/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zmianami) oraz § 10 ust. 2 uchwały Nr 135/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 125, poz. 2298) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Odwołuje się Panią Dorotę Kaczmarek z funkcji członka Komisji Mieszkaniowej z powodu śmierci.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z §10 ust. 2 uchwały Nr 135/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, Komisję Mieszkaniową powołuje i odwołuje Rada Miasta na wniosek Burmistrza w składzie nie mniejszym niż 5 osób. Wobec powyższego, w związku ze śmiercią Doroty Kaczmarek, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.