Uchwała Nr 256/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Puszczykowo w zakresie usług edukacyjnych

 
Uchwała Nr 256/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Puszczykowo w zakresie usług edukacyjnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienie międzygminne w zakresie usług edukacyjnych, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Miasto Poznań w ramach projektu pt. „Gimnazjalista z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych" o nr RPWP.08.01.04-30-0001/16-00 (zwanego dalej „projektem"), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne, w ramach ZIT dla MOF Poznania, przystępuje do realizacji zadania z zakresu edukacji publicznej, polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, na organizacji doradztwa zawodowego i psychologicznego dla uczniów oraz doradztwa psychologicznego i metodycznego, superwizji, studiów podyplomowych dla nauczycieli; na organizacji wyjazdów studyjnych dla nauczycieli i wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych (podstawowych) w zakresie wskazanym w projekcie. Mając na celu dążenie do systemowego, spójnego i jednolitego wsparcia podmiotów z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, wsparciem w ramach projektu objętych zostaje 80 szkół z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, w tym również szkoły których organem prowadzącym jest gmina powierzająca zadanie. Zważywszy na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.