Uchwała Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wym

 
Uchwała Nr 257/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. 1. W celu poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
2. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Przyjęcie przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych.