Uchwała Nr 258/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określe

 
Uchwała Nr 258/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.10.2015 r. poz. 6049) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeśli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i beneficjent podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany - w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji  o przyznaniu dotacji - do aktualizacji zakresu oraz kalkulacji kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Beneficjent może zmniejszyć kwotę środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa.";
2) § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy beneficjent ma obowiązek pisemnie powiadomić Burmistrza Miasta  Puszczykowa o swojej decyzji w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.";
3) § 1 ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).";
4) w § 4 ust. 1 skreśla się pkt 4,
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 1. Przekazanie dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa następuje na podstawie pisemnej umowy z Beneficjentem.
2. Przekazanie Beneficjentowi dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku może nastąpić po przedstawieniu kopii faktur/y za wykonanie prac lub robót budowlanych. 
3. W zależności od rodzaju zadania i wartości dotacji przekazanie Beneficjentowi środków finansowych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku może nastąpić w transzach."
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Projekt uchwały przewiduje zmianę zasad ustalania wysokości dotacji w przypadku zmniejszenia przez beneficjenta zakresu rzeczowego wynikającego z przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana oraz zmianę zasad przekazywania dotacji beneficjentom.