Uchwała Nr 259/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro

 
Uchwała Nr 259/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Puszczykowa na okres jednego roku, tj. od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zgodnie z wnioskiem Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 13.10.2017 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowa taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Opracowano ją zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2016 r. poz. 139 ze zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 127 poz. 886 ze zmianami).
Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 ww. Ustawy, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowych taryf przedstawia Burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie. Jednakże, w przypadku gdy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie planuje zmiany obowiązujących taryf, może zamiast wniosku o zatwierdzenie nowych taryf, złożyć wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf. Jak stanowi bowiem przepis art. 24 ust. 9a Ustawy na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego Rada Miasta, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Koszty określone w obowiązujących taryfach zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym, poprzedzającym rok, w którym wprowadzona została taryfa. Natomiast niezbędne przychody ustalono uwzględniając m.in.: koszty eksploatacji i utrzymania obiektów i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych, opłat za korzystanie ze środowiska, podatków i opłat lokalnych.
Spółka Aquanet dokonała analizy ponoszonych kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf o kolejne 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązujących taryf w związku z działalnością z zakresu zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.