Uchwała Nr 260/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
Uchwała Nr 260/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Puszczykowa:
   1) od gruntów: 
      a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
     b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
     c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m2 powierzchni,
     d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;
   2) od budynków lub ich części:
      a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
     d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
     e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
   3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na:
   1) prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa  publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
   2) prowadzenie działalności kulturalnej,
   3) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku,
   4) hale widowiskowo-sportowe, z wyłączeniem hal tenisowych.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie dotyczą podatku od nieruchomości od budynków lub ich części, budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. 1. Zwolnienia przewidziane w niniejszej uchwale stanowią dla przedsiębiorców pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art.107 i art.108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L nr 352 z 24 grudnia 2013 r.).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Miasta następujących dokumentów:
   1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27 października 2015 r. poz. 6050).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Do kompetencji Rady Miasta, zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy określenie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Projekt uchwały zakłada następujące zmiany w stosunku do uchwały obecnie obowiązującej: 1/ zwiększenie stawek podatku określonych w paragrafie 1 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit, c i d - do stawek maksymalnych; 2/ zwolnienie z podatku hal widowiskowo-sportowych, z wyłączeniem hal tenisowych.