Uchwała Nr 261/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wie

 
Uchwała Nr 261/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
   1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
   2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
1. W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano dane w zakresie dochodów oraz wydatków do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r., w tym przesunięto dochody ze środków europejskich w wysokości 492.787,53 zł z 2017 r. na 2018, przesunięto z 2017 r. na 2018 r. wydatki kwalifikowane w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z 2017 r. na 2018 r. (limity wydatków pozostały w poszczególnych latach bez zmian).
2. Wprowadzono w 2018 r. dochody z tytułu dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie 400.000 zł.
3. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:
   1) Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
   2) Przesunięto z 2017 r. na 2018 r. limit zobowiązań w kwocie 590.000 zł w zakresie zadania pn. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą
   3) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy: nakłady 1.504.864,50 zł, limity wydatków: 2017 r. 19.864,50zł (dokumentacja projektowa). 2018 r. 1.485.000 zł (budowa). Zadanie w kwocie 400.000 zł będzie finansowane ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.