Uchwała Nr 262/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 
Uchwała Nr 262/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 325.081,53 zł do kwoty 46.213.412,43 zł, w tym:
   a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 167.706 zł do kwoty 43.838.063,42 zł;
   b) zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę 492.787,53 zł do kwoty 2.375.349,01 zł;
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 685.081,53 zł do kwoty 48.053.412,43 zł, w tym:
   a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.295,47 zł do kwoty 37.018.589,43 zł,
   b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 729.377 zł do kwoty 11.034.823 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.840.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
8) w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 125.247 zł do kwoty 7.505.979,72 zł.
9) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 4.200.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.840.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.".
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) Wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 167.706 zł.
2) Zmniejszono dotację ze środków europejskich na realizację zadania pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 492.787,53 zł, w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2018 r.
 
Wydatki
1) Zmniejszono wydatki bieżące i inwestycyjne do wysokości przewidywanego wykonania.
2) Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne (energia elektryczna) o kwotę 21.073,47 zł.
3) Wprowadzono wydatki na realizację zadań własnych i zleconych z administracji rządowej (w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa) w wysokości 159.390 zł (różnica między dotacjami a wydatkami z nimi związanymi wynika z wcześniejszego ujęcia w budżecie wydatków w wysokości 8.316 zł).    
 
Deficyt
W wyniku zmniejszenia planowanej kwoty wydatków zmniejszeniu uległ deficyt o kwotę 360.000 zł.