Uchwała Nr 264/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w

 

Uchwała Nr 264/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie z siedzibą przy ul. Wysokiej 1, 62-040 Puszczykowo stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie z siedzibą przy ul. Wysokiej 1, 62-040 Puszczykowo.
 
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie obejmuje ulice: Akacjowa, Azaliowa, Boczna, Brata Józefa Zapłaty, Bukowa, Chabrowa, Chrobrego od nr 1 do nr 22, Cicha, Cienista, Czarnieckiego, Dębowa, Działkowa, Gliniana, Gołębia, Grzybowa, Hotelowa, Jałowcowa, Z. Janaszka, Jarosławska, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Konwaliowa, Kościelna, Kwiatowa, Klonowa, Ks. I. Posadzego, Kopernika od nr 53 do nr 76, Kręta, Klasztorna, Krańcowa, Krzywa, Krótka, Lipowa, Lodowcowa, Łąkowa, Magazynowa, Makowa, Miętowa, Miodowa, Morenowa, Myśliwska, Na Skarpie, Nowa, Ogrodowa, Owocowa, Piękna, Podleśna, Podgórna, Polna, Powstańców Wielkopolskich od nr 1 do nr 22, Poznańska, Prof. I. Dąmbskiej, Przecznica, Pszeniczna, Przy Murze, Robocza, Rolna, Różana, Rumiankowa, Rynek, Rządowa, Sasankowa, Sowia, Strażacka, Studzienna, Sobieskiego, Stroma, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Tenisowa, Topolowa, Urocza, Wąska, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wysoka, Wodziczki, Wrzosowa, Zalesie, Zielona, Źródlana, Żwirowa, Żytnia.
 
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy  - Prawo oświatowe.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.