Uchwała Nr 265/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopo

 
Uchwała Nr 265/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie z siedzibą przy ul. Kasprowicza 1, 62-040 Puszczykowo stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie z siedzibą przy ul. Kasprowicza 1, 62-040 Puszczykowo.
 
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2  im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie obejmuje ulice: Andersonów, Bałtycka, Berwińskiego, Bema, Brzozowa, Czarna, Chrobrego od nr 23 do końca, Dąbrowskiego, Dworcowa, Gajowa, Graniczna, Grochowa, Grunwaldzka, Gwarna, Fiedlera, Fiołkowa, Helska, Jackowskiego, Jaskółcza, Jastrzębia, Jeździecka, Kasprowicza, Kasztanowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika od nr 1 do nr 52, Kościuszki, Kosińskiego, Kosynierów Miłosławskich, Kraszewskiego, Langego, Leśna, Libelta, Łukaszewicza, 3 Maja, Mazurska, Matejki, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Moniuszki, Mocka, Nadwarciańska, Narcyzowa, Niepodległości, Niwka Stara, Niezłomnych, Nizinna, Norwida, Nowe Osiedle, Nowowiejskiego, Odskok, Parkowa, Piaskowa, Piesza, Pomorska, Powstańców Wielkopolskich od nr 23 do końca, Prusa, Przyszkolna, Pułaskiego, Radosna, Ratajskiego, Reja, Reymonta, Słowackiego, Słowicza, Sokoła, Solskiego, Spokojna, Szpitalna, Śląska, Środkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wawrzyniaka, Wiązowa, Wspólna, Wydmowa, Wyspiańskiego, Zacisze, Zaułek, Żupańskiego.
 
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy  - Prawo oświatowe.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.