Uchwała Nr 266/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmi

 
Uchwała Nr 266/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Silne i niezależne organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują cenne działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: poprawy jakości życia mieszkańców. Proponowany w uchwale „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" stanowi realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotowy program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sposób określony w art. 5 ust. 5 tej ustawy.