Uchwała Nr 268/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno

 
Uchwała Nr 268/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się o udzieleniu w 2018 r. pomocy finansowej Gminie Sośno w kwocie 20.000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące: usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r. - remont budynków, w których zlokalizowane są mieszkania komunalne.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Gminą Sośno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu miasta może być udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.
W sierpniu br. nad północno-zachodnią częścią Polski przeszły nawałnice powodując ogromne zniszczenia. Największe szkody odnotowano w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Odpowiadając na apel Wójta Gminy Sośno, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiat sępoleński, samorząd Puszczykowa postanowił przeznaczyć 20 tys. złotych na pomoc finansową dla tej gminy. W uzgodnieniu z władzami gminy Sośno postanawia się udzielić pomocy w roku 2018, ze względu na brak możliwości organizacyjnych wykonania prac remontowych w bieżącym roku. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na naprawę zniszczeń w budynkach gminnych, w których zlokalizowane są mieszkania komunalne.