Uchwała Nr 270/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 
 Uchwała Nr 270/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
   a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 171.000 zł do kwoty 44.086.345,42 zł;
   b) zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę 171.000 zł do kwoty 2.204.349,01 zł;
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 750.000 zł do kwoty 47.380.694,43 zł, w tym:
   a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.000 zł do kwoty 36.912.871,43 zł,
   b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 567.000 zł do kwoty 10.467.823 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.090.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
8) w § 6 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.096.700 zł.
9)§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 3.450.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.090.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.".
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) Dokonano zmian dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
 
Wydatki
1) Zmniejszono wydatki bieżące na remonty dróg o kwotę 200.000 zł.
2) Zwiększono wydatki na dotacje na wymianę piecy węglowych o kwotę 30.000 zł.
3) Zwiększono dotację podmiotową dla BMCAK o kwotę 17.000 zł.
4) Zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę dróg o kwotę 597.000 zł.
5) W wykazie wydatków majątkowych wykreślono budowę ul. Krótkiej i Rolnej (ulice te zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2018 r.).
 
Deficyt
W wyniku zmniejszenia planowanej kwoty wydatków zmniejszeniu uległ deficyt o kwotę 750.000 zł.