Uchwała Nr 271/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębi

 
Uchwała Nr 271/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część  A, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowo,  uchwalonego uchwałą Nr 255/II/98 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 czerwca 1998 r.
2.    Załączniki do uchwały stanowią:
1) część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu" - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.
3.    Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1:2000.
 
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12º;
2) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się usytuowanie budynku;
4) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian, wszystkich budynków  zlokalizowanych na działce budowlanej;
5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym;
6) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć wielogatunkowe, zwarte nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów, z wykorzystaniem gatunków zimozielonych w tym żywopłoty;
7) szerokości frontowej działki - należy przez to rozumieć szerokość frontową działki budowlanej mierzoną od strony drogi, nie określa się szerokości frontowej dla działek budowlanych powstałych z wtórnych podziałów, chyba że ustalenia szczegółowe zawarte w § 8 mówią inaczej, oraz działek, które mają zapewniony dostęp do drogi publicznej za pomocą sięgaczy;
8) terenie poeksploatacyjnym - należy przez to rozumieć obszar przeobrażony przez eksploatację kopalin, którego skład i cechy fizyczne uległy zmianie w sposób ograniczający możliwości posadowienia obiektu budowlanego;
9) budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią do celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
10) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi co najmniej 70%;
11) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 3.
Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN1 - 20MN1;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN2 - 40MN2;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN3 - 19MN3;
4) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolami 1MN/U - 8MN/U;
5) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem MW;
6) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem U/MW;
7) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1U - 5U;
8) teren usług oświaty, oznaczony symbolem Uo;
9) tereny usług sakralnych, oznaczone symbolami 1UKs -2UKs;
10) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolami 1US - 3US;
11) tereny lasów, oznaczone symbolami 1ZL-9ZL;
12) tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolami 1ZN - 9ZN;
13) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony symbolem ZI;
14) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 1ZP - 3ZP;
15) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami 1EE - 6EE;
16) tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, oznaczone symbolami 1KD-L - 4KD-L;
17) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D - 47KD-D;
18) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW - 23KDW;  
19) tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone symbolami 1KDx - 12KDx.
 
§ 4.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
2) dla budynków i części budynków zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu oraz o parametrach niespełniających ustalonych w § 8, ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy i remontu;
3) zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych;
4) zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospodarczo-garażowych oraz obiektów i budynków tymczasowych, za wyjątkiem zaplecza budów na czas ich realizacji;
5) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym;
6) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów oraz obiektów małej architektury;
7) ustala się poziom posadowienia posadzki parteru nie wyższy niż 0,5 m nad istniejącym terenem;
8) dopuszcza się realizację budynków gospodarczo - garażowych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, o ile nie ustalono inaczej w § 8;
9) budynki gospodarczo - garażowe realizowane na różnych działkach budowlanych, lecz bezpośrednio przy ich wspólnych granicach winny mieć jednakowe parametry zabudowy (wysokość górnej krawędzi elewacji, kształt i wysokość dachów, rozwiązania materiałowe);
10) wysokości zabudowy określone szczegółowo w § 8 nie dotyczą elementów technicznych i wyposażenia technicznego budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej (telekomunikacyjnej);
11) dopuszczenie stosowania dachów pochyłych dla całości lub przynajmniej dla głównej bryły budynku, przy zachowaniu ustaleń zawartych w ustaleniach szczegółowych w § 8;
12) połacie dachów pochyłych - dwuspadowych i wielospadowych należy realizować jako symetrycznie zbiegające się w kalenicy;
13) dla istniejących i projektowanych budynków posiadających dachy mansardowe nie obowiązują ustalenia dotyczące nachylenia połaci dachowych określone w § 8, kąt nachylenia połaci dachowych w przypadku zastosowania dachów mansardowych do 70º;
14) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2, MN3) dopuszcza się zachowanie istniejącej  zabudowy usługowej z dopuszczeniem przebudowy i remontu, bez prawa ich rozbudowy;
15) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2, MN3) ustala się ograniczenie łącznej powierzchni zabudowy budynkami gospodarczo - garażowymi do 100,0 m² dla każdej działki budowlanej;
16) dla wykonywania sieci uzbrojenia terenu, fundamentów oraz kondygnacji podziemnych budynków ustala się konieczność zastosowania rozwiązań technicznych chroniących przyległy drzewostan;
17) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych na terenie objętym planem;
18) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej łącznej powierzchni 2,0 m² na jednej działce budowlanej, przy czym lokalizacja tych urządzeń nie może powodować uciążliwości dla uczestnika ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie;
19) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych w rejonie skrzyżowań ulic: Jarosławskiej z Czarneckiego, Czarneckiego ze Studzienną i Sobieskiego poza terenami przyległymi do Wielkopolskiego Parku Narodowego;
20) dla budynków niespełniających ustaleń planu w zakresie funkcji i parametrów zabudowy, położonych na terenach MN1, MN2, MN3, MN/U, MW, U/MW, UKs, Uo, US, U -  dopuszczenie ich zachowania, remontu oraz przebudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8;
21) dopuszczenie rozbudowy budynków wskazanych w pkt 20) pod warunkiem zgodności z ustaleniami niniejszego planu;
22) dopuszczenie zabudowy istniejących działek o nr ewidencyjnych: 831, 439/2, 439/4, 490, 491 i 100/3, które nie mają w swojej granicy zabudowy na sąsiedniej działce, w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej;
23) zakaz zabudowy na działkach mniejszych niż ustalone w niniejszym planie, powstałych po uchwaleniu planu;
24) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w § 8, jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek;
25) istniejące działki wydzielone przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których minimalne parametry (powierzchnia i szerokość) są mniejsze niż ustalone w § 8 i § 10 ust. 3 mogą być zabudowane, jeżeli ich zabudowa nie naruszy przepisów odrębnych oraz pozostałych wymogów dla terenów określonych w planie;
26) dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnych, tj. piwnic w budynkach mieszkalnych w obszarze objętym planem pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych.
 
§ 5.
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
1) w zakresie ochrony zieleni ustala się możliwie maksymalne zachowanie zadrzewień i ich uwzględnienie w przyszłym zagospodarowaniu terenu, w szczególności w strefie zadrzewień określonych na rysunku planu; w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności wycinki istniejącego drzewostanu zastrzega się obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na wycinkę drzew zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) do nasadzeń, z wyjątkiem urządzonych ogrodów, należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów;
3) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym należy chronić powierzchnię biologicznie czynną; ustala się stosowanie nawierzchni przepuszczającej wody opadowe na powierzchni co najmniej 50% terenu utwardzonego;
4) nakaz uwzględnienia zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w przepisach odrębnych dla otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska" i „Ostoja Rogalińska" z uwagi na położenie obszaru objętego planem w ich granicach;
5) nakaz utrzymania trwałej i zwartej pokrywy roślinnej w miejscach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, w szczególności w rejonie osuwisk na terenach 3ZL, 1ZN i 2ZN;
6) nakaz zachowania na terenach MN dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) nakaz zachowania na terenach MN/U, U/MW dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) nakaz zachowania na terenach Uo dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) nakaz zachowania na terenie US dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) nakaz zachowania na terenie MW dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;
11) energię cieplną należy pozyskiwać z przyjaznych dla środowiska  źródeł w szczególności należy stosować ogrzewanie gazowe oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię elektryczną; dopuszcza się stosowania paliw stałych lub gazowych z sieci (z wykluczeniem lokalizacji zbiorników na gaz) przy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych przy zasilaniu zbiorczym pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych emisji;
12) ustala się pasy zieleni o funkcji ekologicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oznaczonych graficznie na rysunku planu.
 
§ 6.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się:
1. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków oznaczonych graficznie na rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi oraz poprzez:
a) nakaz zachowania głównej bryły budynku i kształtu dachu;
b) nakaz zachowania lub odtworzenia na podstawie zachowanych elementów, bądź ikonografii detalu architektonicznego, a także układu elewacji oraz kształtu okien,
c) zakaz zastosowania blachy dachówko podobnej lub gontu papowego jako pokrycia dachu;
d) zakaz stosowania kolorów jaskrawych w elewacji budynku;
e) konieczność uzgadniania wszystkich prac budowlanych mogących wpłynąć na zmianę wyglądu elewacji, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej z Powiatowym Konserwatorem Zabytków.
2. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków na obszarze AZP 55-27 numer stanowisk na obszarze: 15, 60, 62, 107 w granicach których określa się nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
§ 7.
W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:
1) dopuszczenie wprowadzenia powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz przebiegu projektowanych i istniejących sieci infrastruktury technicznej;
2) zasady kształtowania przestrzeni dróg publicznych (stanowiących przestrzenie publiczne) określono w § 8.
 
§ 8.
1.    Dla terenów 1MN1, 2MN1, 3MN1, 4MN1, 5MN1, 6MN1, 7MN1, 8MN1, 9MN1, 10MN1, 11MN1, 12MN1, 13MN1, 14MN1, 15MN1, 16MN1, 17MN1, 18MN1, 19MN1, 20MN1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 250 m2 - dla budynku mieszkalnego;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;
6) wysokość budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;
c) przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;
d) przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;
7) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;
8) dla terenów 1MN1, 2MN1, 3MN1, 4MN1, 10MN1, 17MN1, 18MN1, 19MN1, 20MN1 geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 21º- 50º oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych;
9) dla terenów 5MN1, 6MN1, 7MN1, 8MN1, 9MN1, 11MN1, 12MN1, 13MN1, 14MN1, 15MN1, 16MN1 geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 21º- 50º;
10) na terenie 9MN1 dopuszcza się możliwość zabudowy przy granicy istniejących działek o nr ewid. 457/3 i 458/5;
11) przypadku dachów pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m²;
13) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych oraz z publicznych ciągów pieszo - jezdnych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
2. Dla terenów 1MN2, 2MN2, 3MN2, 4MN2, 5MN2, 6MN2, 11MN2, 12MN2, 13MN2, 14MN2, 16MN2, 17MN2, 18MN2, 40MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 400 m2 dla budynku mieszkalnego;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej;
6) wysokość nowych budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;
c) przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,5 m;
d) przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;
7) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;
8) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 21º- 50º oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych;
9) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1200 m²; 
11) na terenach 13MN2 i 14MN2  ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m²;
12) na terenie 40MN2 dopuszcza się podział działki nr 304/4 na dwie działki budowlane; dopuszcza się możliwość zabudowy na nowo wydzielonych działkach z działek o nr ewid. 304/6 i 304/7 w obrębie terenu 40MN2;
13) dopuszcza się możliwość zabudowy na istniejących działkach o nr ewid. 35/1, 69/6;
14) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych oraz z publicznych ciągów pieszo - jezdnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12; dopuszcza się dojazd do działki 337/8 przez teren 6ZN;
3. Dla terenów 7MN2, 8MN2, 9MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki;
6) wysokość budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
b) nie więcej niż 10,0 m;
7) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 6,0 m;
8) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º;
9) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 1800 m2;
11) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
4. Dla terenów 10MN2, 15MN2, 19MN2, 20MN2, 21MN2, 22MN2, 27MN2, 38MN2, 39MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;
6) wysokość budynków mieszkalnych:
a) 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
b) nie więcej niż 10,0 m;
7) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 6,0 m;
8) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º;
9) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla terenu   10MN2, 15MN2, 19MN2, 20MN2, 22MN2, 27MN2, 38MN2, 39MN2 - 1200 m²;
b) dla terenu 21MN2 - 1500 m²;
11) tereny 38MN2 i 39MN2 położone są w obszarze terenu poeksploatacyjnego w związku z tym, przed realizacją inwestycji należy wykonać badania geotechniczne;
12) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych oraz z publicznych ciągów pieszo - jezdnych zgodnie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
5. Dla terenów 23MN2, 24MN2, 25MN2, 26MN2, 28MN2, 29MN2, 30MN2, 31MN2, 32MN2, 33MN2, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki;
6) wysokość budynków mieszkalnych:
a) 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
b) nie więcej niż 10,0 m;
7) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 6,0 m;
8) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º;
9) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1200 m²;
11) dopuszcza się podział na dwie działki budowlane o powierzchni 800 m² i 793 m² działki o nr ewid. 698;   
12) dopuszcza się podział po połączeniu działek o nr 714/6 i 717/4 na dwie działki budowlane o powierzchni 1000 m² i 955 m²;
13) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
6. Dla terenów 34MN2, 35MN2, 36MN2, 37MN2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;
6) wysokość budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) nie więcej niż 10,0 m;
7) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 6,0 m;
8) geometria dachów: dowolne;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1200 m²; 
10) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych oraz z publicznych ciągów pieszo - jezdnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
7. Dla terenów 1MN3, 2MN3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 600 m2 dla budynku mieszkalnego;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki;
6)  ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni wysokiej w udziale nie mniejszym niż 20% powierzchni ogólnej obszaru;
7) wysokość budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;
c) przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;
d) przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;
8) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;
9) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 21º- 50º oraz dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych;
10) przy dachach pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
11) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej  - 3000 m2;
12) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
8. Dla terenów 3MN3, 4MN3, 5MN3, 6MN3, 7MN3, 8MN3,  9MN3, 10MN3 ,13MN3,14MN3, 15MN3, 16MN3  ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 600 m² dla budynku mieszkalnego;
minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki;
5) ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni wysokiej w udziale nie mniejszym niż 20% powierzchni ogólnej obszaru;
6) wysokość budynków mieszkalnych:
a) 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
b) nie wyżej niż 10,0 m;
7) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie wyżej niż 6,0 m;
8) geometria dachów: dachy dla głównej bryły budynku dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 30º- 50º lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych;
9) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla terenów 7MN3, 9MN3 - 1500 m²; 
b) dla terenu 3MN3, 4MN3, 5MN3, 6MN3,  8MN3, 13MN3,14MN3, 15MN3, 16MN3 - 3000 m²;
c) dla terenu 10MN3 - 2000 m²;
11) dla działki o nr 287/1 dopuszcza się podział na 6 działek budowlanych,  w tym jedna działka o powierzchni 2900 m²;
12) dla działki o nr 695/9 dopuszcza się podział na 2 działki budowlane, w tym jedna działka o powierzchni 2134 m²;
13) dla działki o nr ewid. 391 dopuszcza się podział na 2 działki budowlane, w tym jedna działka o powierzchni 2500 m² ;
14) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych oraz z publicznych ciągów pieszo - jezdnych zgodnie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
9. Dla terenów 11MN3, 12MN3, 17MN3, 18MN3, 19MN3  ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego, z wyłączeniem zabudowy bliźniaczej oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego;
2) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo - garażowej w budynku mieszkalnym;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 600 m²  dla budynku mieszkalnego;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;
6) wysokość budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) w przypadku dachów pochyłych 2 kondygnacja w poddaszu użytkowym;
c) przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;
d) przy dachach płaskich nie więcej niż 7,5 m;
7) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,0 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;
8) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 30º- 50º lub dachy płaskie lub kombinacje dachów płaskich i pochyłych;
9) przy dachach pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki  budowlanej - 3000 m²; 
11) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
10. Dla terenu MW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie zachowania, remontu i przebudowy istniejącego, w dniu wejścia w życie planu, budynku wielorodzinnego z zakazem jego rozbudowy i nadbudowy;
2) dopuszczenie zachowania, remontu i przebudowy istniejących, w dniu wejścia w życie planu, budynków gospodarczo - garażowych z zakazem ich rozbudowy i nadbudowy;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,8 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 35% powierzchni działki;
6) wysokość budynków mieszkalnych:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
b) nie wyżej  niż 11,0 m;
7) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie wyżej niż 6,0 m;
8) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, o równym nachyleniu głównych połaci dachowych od 30º- 50º;
9) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
10) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki  budowlanej - 1000 m²;
11) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
11. Dla terenu U/MW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych lub budynków mieszkaniowych wielorodzinnych;
2) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;
3) dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 300 m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej i kancelaryjnej;
4) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego z zachowaniem parametrów określonych w planie;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 400 m2 dla pojedynczego budynku;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 35% powierzchni działki;
8) wysokość budynków:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
b) dla dachów pochyłych  nie więcej niż 11,0 m,
c) dla dachów płaskich nie więcej niż 7,0 m;
9) geometria dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º lub dachy płaskie;
10) przy dachach pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
11) zakaz lokalizacji nowych budynków gospodarczo-garażowych, z dopuszczeniem zachowania bez prawa rozbudowy istniejących budynków gospodarczo-garażowych;
12) dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej -  2000m²;
14) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
12. Dla terenu 1MN/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;
2) dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego na jednej działce budowlanej o powierzchni nie większej niż 100 m²;
3) dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300 m²,  rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;
4) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki;
8) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe przy dachach pochyłych, nie więcej niż 10,5 m;
b) do 2 kondygnacji nadziemnych przy dachach płaskich, nie więcej niż 7,5 m;
9) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;
c)  przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;
10) geometria dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º lub dachy płaskie;
11) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1500 m²;
13) na terenie obowiązuje zakaz zmiany naturalnego ukształtowania istniejącej grobli oraz usuwania istniejącego na niej starodrzewia w wyznaczonej strefie zadrzewień na rysunku planu;
14) maksymalne posadowienie budynku możliwe jest na poziomie rzędnej jezdni ulicy Studziennej;
15) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej dojazdowej 47KDD zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
13. Dla terenów 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;
2) dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego na jednej działce budowlanej o powierzchni nie większej niż 100 m²;
3) dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300 m²,  rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;
4) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki;
8) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 9,0 m;
9) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;
10) geometria dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º lub dachy płaskie;
11) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m²;
13) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
14. Dla terenów 5MN/U, 7MN/U,  ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;
2) dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego na jednej działce budowlanej o powierzchni nie większej niż 100 m²;
3) dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300 m²,  rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;
4) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki;
8) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;
c)  przy dachach płaskich nie więcej niż 9,0 m;
9) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;
10)  geometria dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º lub dachy płaskie;
11) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1500 m²;
13) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
15. Dla terenów 6MN/U, 8MN/U,  ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce możliwość lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku usługowego, albo nie więcej niż jednego budynku mieszkaniowo-usługowego;
2) dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku gospodarczo - garażowego na jednej działce budowlanej o powierzchni nie większej niż 100 m²;
3) dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300 m²,  rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;
4) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki;
8) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno - usługowych:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 10,0 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 9,0 m;
9) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) przy dachach pochyłych nie więcej niż 6,5 m;
c) przy dachach płaskich nie więcej niż 3,5 m;
10) geometria dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º lub dachy płaskie;
11) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 1500 m²;
13) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
16. Dla terenów 1U, 2U, 3U, 5U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300 m2,  rzemiosła, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;
2) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy -  40% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni działki;
6) wysokość budynków:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych,
b) nie więcej niż 11,0 m;
7) geometria dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º lub dachy płaskie;
8) przy dachach pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej -  2000m²;
10) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
17. Dla terenu 4U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji usług turystyki i rekreacji, sportu, hotelarstwa, edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300 m², rzemiosła, bankowości, administracji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii;
2) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,25 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy -  50% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni działki;
6) wysokość budynków:
a)  do 3 kondygnacji nadziemnych,
b) nie więcej niż 11,0 m;
7) geometria dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o głównych połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy o kącie nachylenia połaci 30º- 50º lub dachy płaskie;
8) przy dachach pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 5000 m²;
10) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
18. Dla terenu Uo ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1)  ustala się lokalizację budynków związanych z usługami oświaty, tj.: szkoła, przedszkole, żłobek oraz inne;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, placów gier i zabaw, plenerowych obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych, basenów, boisk sportowych;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki;
6) wysokość budynków:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych;
b) nie więcej niż 10,0 m;
7) geometria dachów: dachy płaskie;
8) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej  działki budowlanej - 2500 m²;
9) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12;
19. Dla terenów 1UKs, 2UKs ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zabudowa usług kultu religijnego z towarzyszącymi obiektami zamieszkania zbiorowego;
2) na terenach dopuszcza się lokalizację:
a) budynków sakralnych;
b) budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego;
c) obiektów małej architektury, dojść i dojazdów oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
d) budynków usługowych o funkcji związanej z opieką zdrowotną, społeczną, profilaktyką, rehabilitacją, za wyjątkiem szpitala;
e) budynków gospodarczo-garażowych;
3) dopuszcza się lokalizację kościoła o wysokości do 20,0 m, mierzoną do najwyższego punktu dachu;
4) geometria dachów: dachy płaskie oraz dachy dwuspadowe  i wielospadowe o równym nachyleniu głównych połaci dachowych lub dachy indywidualne dostosowane do charakteru miejsca;
5) dopuszcza się dominanty związane z usługami sakralnymi,  lokalizowane samodzielnie lub wbudowane, przy czym powierzchnia budynku będącego dominantą, mierzona po zewnętrznym obrysie ścian, nie może przekroczyć 20% powierzchni rzutu poziomego jego przyziemia;
6) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,45 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
7) maksymalną powierzchnię zabudowy -  15% powierzchni działki;
8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki;
9) wysokość budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych;
b) nie więcej niż 10,5 m;
10) wysokość budynków gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 6,0 m;
11) przy dachach pochyłych zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto - czerwonym, brązowym lub szarym;
12) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla terenu 1Uks  - 5000 m²; 
b) dla terenu 2Uks - 10000 m²; 
13) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych oraz z publicznych ciągów pieszo - jezdnych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
20. Dla terenów 1US, 3US ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) usługi  sportowo - rekreacyjne;
2) ustala się lokalizację wolnostojących budynków sportowo - rekreacyjnych, w tym hal sportowych, krytych basenów, budynku szatni z węzłem sanitarnym, magazynu, zaplecza administracyjnego, budowli sportowo - rekreacyjnych, w tym boisk, kortów tenisowych, ścianek wspinaczkowych, placów gier i zabaw oraz innych;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) usług towarzyszących, w szczególności handlu i gastronomii, wbudowanych w budynki, o których mowa w pkt 2),
b) obiektów małej architektury,
c) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) dojść, dojazdów oraz parkingów;
4) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0  liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 50 % powierzchni działki;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki budowlanej ;
7) wysokość budynków: nie więcej niż 11,0 m;
8) geometria dachów: dowolne;
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej  działki budowlanej - 5000 m2;
10) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
21. Dla terenu 2US ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) usługi sportowo - rekreacyjne;
2) dopuszczenie lokalizacji plenerowych budowli oraz urządzeń związanych ze sportem i rekreacją, w tym: boisk, placów gier i zabaw dla dzieci;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,15 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 15% powierzchni działki;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;
6) wysokość budowli oraz urządzeń: nie więcej niż 5,0 m;
7) geometria dachów: dowolne;
8) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2;
9) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12;
22. Dla terenów 1ZL - 9ZL ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nakazuje się ochronę lasów stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) dopuszcza się prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zakaz zabudowy, z wyjątkiem dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych;
23. Dla terenu ZI ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zieleń izolacyjna w formie rodzimej zieleni wysokiej;
2) zakaz lokalizacji budynków;
3) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;
24. Dla terenów 1ZP - 2ZP ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zieleń urządzona - publiczna;
2) dopuszczenie urządzenia zieleni dla celów wypoczynku i rekreacji;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu;
b) placów zabaw dla dzieci oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;
c)  ścieżek pieszych i rowerowych;
d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
e) urządzeń melioracyjnych;
4) zakaz lokalizacji budynków;
5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;
25. Dla terenu 3ZP ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zieleń urządzona - publiczna;
2) ustala się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu;
3) nakazuje się ochronę i pielęgnację istniejącego wartościowego drzewostanu na terenie działki;
4) dopuszczenie lokalizacji ciągu pieszego oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
5) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 90% powierzchni działki;
 
26. Dla terenów 1ZN - 9ZN ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności istniejących zadrzewień i zakrzewień;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu;
c) dojść, dojazdów, ścieżek pieszych i rowerowych;
3) zakaz lokalizacji budynków;
4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni działki;
27. Dla terenów 1EE - 6EE ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;
2) wysokość obiektu budowlanego nie większa niż 3,5 m;
3) dachy płaskie lub pochyłe o kącie nachylenia do 30°;
4) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
28. Dla terenów 1KDL - 4KDL ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) tereny dróg publicznych klasy lokalnej o szerokościach pasów drogowych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala  się lokalizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) urządzeń infrastruktury drogowej dostosowanej do klasy drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności: jezdni, chodników i ścieżek rowerowych;
3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych;
4) zakazuje się lokalizacji budynków;
5) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią, w tym nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach wolnych od utwardzenia;
29. Dla terenów 1KDD - 47KDD ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej o szerokościach pasów drogowych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala  się lokalizację:
a)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) urządzeń infrastruktury drogowej dostosowanej do klasy drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności: jezdni, chodników i ścieżek rowerowych;
3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych;
4) zakazuje się lokalizacji budynków;
5) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią, w tym nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach wolnych od utwardzenia;
30. Dla terenów 1KDW - 23KDW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) tereny dróg wewnętrznych, o szerokościach pasów drogowych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala  się lokalizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) urządzeń infrastruktury drogowej w szczególności: jezdni i chodników;
3) dopuszcza się lokalizacje miejsc postojowych oraz wydzielenie dla ruchu pieszego i kołowego wspólnej nawierzchni;
4) zakazuje się lokalizacji budynków;
5) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią, w tym nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach wolnych od utwardzenia;
31. Dla terenów 1KDx - 12KDx ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych, o szerokościach ciągów w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) urządzeń infrastruktury drogowej w szczególności: chodników, oświetlenia lub ścieżek pieszo - rowerowych;  
3) zakazuje się lokalizacji budynków i miejsc postojowych;
4) dopuszcza się zagospodarowanie zielenią, w tym nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach wolnych od utwardzenia.
 
§ 9.
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów  szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:
1. Na obszarze objętym planem znajdują się tereny zarejestrowanych osuwisk oraz obszar zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, oznaczone graficznie na rysunku planu;
2. Na terenie zarejestrowanych osuwisk oraz w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych obowiązują nakazy i zakazy zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych.
3. Uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina" o nr złoża 768, zgodnie z informacją na rysunku planu oraz przepisami odrębnymi.
 
§ 10.
W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości według parametrów w zakresie powierzchni ustalonych dla nowo wydzielonych działek budowlanych w § 8.
3. Ustala się minimalne szerokości frontu nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów:
1) MN1, MN2, MN/U - 20,0 m,
2) MN3  - 30,0 m,
3) UKs, U, Uo, US - nie określa się;
4) U/MW - nie określa się;
5) MW - nie określa się;
§ 11.
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:
1. Nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych dla terenów położonych w granicach obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny, odnoszących się do strefy III;
2. Ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu poszczególnych terenów położenia całego obszaru objętego planem w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna w zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3. Ustala się uwzględnienie położenia części obszaru objętego planem w obszarze zagrożenia ruchami masowymi ziemi, oznaczonego graficznie na rysunku planu. Lokalizacja zabudowy w tym rejonie możliwa tylko po wykonaniu wcześniejszego rozpoznania geotechnicznego i geologicznego określającego warunki podłoża oraz spełnieniu zawartych w dokumentacji geotechnicznej zaleceń; 
4. Ustala się uwzględnienie zlokalizowanych na terenach 1ZN, 2ZN i 3ZL udokumentowanych osuwisk o nr ewid. 30-21-021-T-28 oraz nr ewid. 30-21-021-OS8;
5. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży  powyżej 300,0 m²;
6. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;
7. Zakazuje się lokalizowania innych obiektów, jeżeli uciążliwości z nimi związane przenikają na teren nieruchomości należących do osób trzecich i są w konflikcie z obecnym lub planowanym przeznaczeniem tych nieruchomości;
8. Nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego.
 
§ 12.
W zakresie zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:
1. W zakresie systemów komunikacji:
1) połączenie komunikacyjne obszaru planu z drogą wojewódzką nr 430 klasy głównej, zlokalizowaną poza granicami obszaru planu poprzez istniejące skrzyżowania z drogami publicznymi klasy lokalnej 3KD-L, 4KD-L, oraz drogami publicznymi klasy dojazdowej 10KD-D i 31KD-D;
2) tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L i 4KD-L o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu;
3) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D - 47KD-D, o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu;
4) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW - 23KDW, o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu;
5) tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone symbolami 1KDx - 12KDx o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu;
6) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenów dróg, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,
7) dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru, poza wyznaczonymi w planie drogami publicznymi i wewnętrznymi, dopuszcza się realizację  dojść i dojazdów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
2. W zakresie liczby miejsc postojowych:
1) w obrębie poszczególnych terenów należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:
a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 1 stanowisko dla każdego lokalu mieszkalnego w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, wliczając miejsca postojowe w garażach,
b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych  - min. 1,5 miejsca dla lokalu mieszkalnego wliczając miejsca postojowe w garażach;
c) dla obiektów i lokali usługowych:
- 2 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,
- 3 stanowiska na każde 10 miejsc usługowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,
- 4 stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych,
- 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej innych obiektów;
d) dla obiektów usług oświaty, usług sakralnych, usług sportu i rekreacji  - min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100,0 m² powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 1 lit. e,
e) powierzchnie użytkowe, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d, dotyczą części budynków, dla których realizowana jest podstawowa funkcja, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, garaży, zapleczy i komunikacji wewnętrznej;
2) nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3. W zakresie systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych, przy czym dopuszczenie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej takich jak np.: skrzynki kablowe, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 430, zlokalizowanej poza obszarem planu, wyłącznie przy zachowaniu odległości określonych dla lokalizacji obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych oraz w sposób niepowodujący uciążliwości dla uczestnika ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności;
2) podłączenie do sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;
3) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;
4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:
a) do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) z powierzchni dróg poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) dopuszczenie rozbudowy istniejącej sieci gazowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;
6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii;
7) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;
8) postępowanie z odpadami zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;
9) nakaz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz lokalizacji dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 13.
W zakresie ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  ustala się, że ustalenia zawarte w § 4 pkt 18) zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 14.
Granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energie z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granic ich stref ochronnych, granic terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej - nie ustala się.
 
§ 15.
Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: W granicach planu zlokalizowane są tereny, które określono liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:
1) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oraz dojazdowej;
2) tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych;
3) tereny urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
 
§ 16.
Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012: nie występują w graniach obszaru objętego planem.
 
§ 17.
Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 18.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 19.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A został sporządzony na  podstawie uchwały nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 oraz uchwały nr 184/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały nr 131/16/VII  Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016, w której dopuszczono  rozdzielenie obszaru objętego planem na dwie części:
Część A - tereny objęte granicą opracowania z wyłączeniem rejonu ulic: Cicha, Zygmunta  Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN;
Część B - rejon ulicy : Cicha, Zygmunta Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN.
Dla obu części, tj. A  i B powyższa zmiana uchwały intencyjnej dopuszcza prowadzenie dalszej procedury planistycznej w dwóch oddzielnych etapach.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie,  w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część A składa się z części tekstowej i graficznej - rysunku planu w skali 1:2000. Opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w szczególności art. 1 ust. 2-4 i art. 15 ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). Przy sporządzaniu planu uwzględniono również następujące przepisy odrębne: 
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519),
- ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
- ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.),
- ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) ,
- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.),
- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.),
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 782 ze zm.),
- ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 ze zm.),
- ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131),
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.),
- ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część A stanowi powierzchnię około 200 ha  i w przeważającej większości stanowi własność prywatną. Obszar położony jest w północno-zachodniej części miasta Puszczykowa, w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, zlokalizowanego po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina. Przedmiotowy teren jest w znacznym stopniu zainwestowany. Omawiane działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczo-garażowymi, budynkami usługowymi - sakralnymi, oświatowymi, handlowymi, hotelowymi, sportowymi. Działki niezabudowane pozostają w użytkowaniu rolniczym lub leśnym. Sąsiedztwo przedmiotowego terenu stanowią tereny leśne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zlokalizowane po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej nr 430. Tereny objęte projektem planu położone są w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, częściowo na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000: obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017 i obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010. Obszar zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina". W granicach obszaru objętego planem zlokalizowany jest teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych o nr ewid. 30-21-021-T28 oraz osuwisko o nr ewid. 30-21-021-Os8.
 
Zgodnie z ustaleniami studium przyjętego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z 15.06.1998 dla obszaru objętego planem w większości występują tereny oznaczone symbolem M oznaczającym zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi.  W niewielkich obszarach występuje funkcja usługowo - mieszkalna (symbol U/M).
Celem sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących na terenie Puszczykowa Starego planów miejscowych uchwalonych przez Radę Miasta Puszczykowa w latach 1997-2009.
Obecnie obszar Puszczykowa Starego objęty jest w całości ważnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Okres ważności planów definiuje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003. Plany uchwalane po 1.01.1995 roku pozostają w obrocie prawnym, natomiast wcześniej uchwalone - straciły moc z dniem 1.01.2004. W granicach Puszczykowa Starego obowiązują 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym też kilka zmian planów). Najstarszy plan uchwalony został w 1997 roku, ostatnio uchwalony - w 2015 i 2017 (zmiana planu).
Konstrukcja i ustalenia poszczególnych planów w części zdezaktualizowały się ze względu na upływ czasu, ciągłe zmiany przepisów, konieczność uwzględnienia nowych opracowań, w tym:
- planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (w tym: strefa ochronna 30 m od granicy lasu na terenie Starego Puszczykowa, minimalna wielkość działek budowlanych przylegających do granicy lasu na terenie Starego Puszczykowa - 3.000 m2, teren łącznika ekologicznego w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Lipowej),
- obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000,
- przepisów nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na obszarze objętym planem obowiązują następujące plany miejscowe:
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - rejon ulic: Czarnieckiego - Pszeniczna - Gołębia zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr II/175/97 z 10.03.1997 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7 z 8.04.1997, poz. 47 - powierzchnia 4,8 ha,
 2. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie wielkości działek budowlanych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr II/238/98 z 11.05.1998, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 12 z 16.06.1998, poz. 120 - powierzchnia 197 ha,
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa starego - rejon ulic: Gliniana - Stroma - strefa A - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z 18.10.1999 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 79 z 10.11.1999, poz.1524 - powierzchnia 7,3 ha,
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Gliniana -Stroma - strefa B - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa  Nr 120/2000/III z 29.05.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 46 z 30.06.2000, poz. 541 powierzchnia 1,7 ha,
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Jarosławska - Chabrowa - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 155/2000/III z 9.10.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 z 7.11.2000, poz.1074 - powierzchnia 16 ha,
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego działkę nr 751 - ul. Jarosławska - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 165/2000/III z 11.12.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 91 z 27.12.2000, poz. 1222 - powierzchnia 2,25 ha,
 7. Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 30 z 29.03.2001, poz. 475 - powierzchnia 186 ha,
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego rejon ulic: Sobieskiego, Krętej i Przy Murze - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 196/2001/III z dnia 28.05.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 80 z 10.07.2001, poz.1471 - powierzchnia 1,14 ha,
 9. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - dla terenu obejmującego fragmenty działek nr 100/3 i 107 oraz działkę nr 109/2 położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Cichej i Jałowcowej - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 204/2001/III z 2.07.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 83 z 17.07.2001, poz. 1555 - powierzchnia  0,64 ha,
 10. Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 12.12.1994 dla terenu obejmującego działki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/5 położone w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka i Studzienna - m.p.z.p. rejonu ulic Wysoka - Studzienna w Puszczykowie - Uchwała RMP Nr 266/02/III z dnia 13.05.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 z 5.06.2002, poz.2010 - powierzchnia 2 ha,
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ul. Jarosławskiej - działka nr 754/1 - uchwala RMP Nr 298/02/III z dnia 7.10.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002, poz. 3808 - powierzchnia 2,3 ha,
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo - rejon ul. Morenowej część A - uchwała RMP Nr 59/03/IV z dnia 9.09.2003 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 167 z 27.10.2003, poz. 3126 - w części zastąpiony planem z 2014 (p. 41) pozostało: powierzchnia 2,6 ha,
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B - uchwała RMP Nr 167/08/V z dnia 26.11.2008, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 1 z 16 stycznia 2009, poz. 5 - powierzchnia 7,2 ha,
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167, a terenem lasu WPN - uchwała RMP Nr 171/08/V z dnia 17.12.2008, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 z 9 lutego 2009, poz. 275 - powierzchnia 12,1 ha,
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3 - uchwała RMP Nr206/09/V z dnia 24.06.2009, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 150 z 11 sierpnia 2009, poz. 2520 - ok. 0,1 ha.
 
W projekcie planu, zgodnie z art. 1 ust. 2-4 ustawy, uwzględniono:
- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, poprzez wprowadzenie w projekcie planu ustaleń w zakresie zasad i kształtowania ładu przestrzennego, określenie przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów,
- walory architektoniczne i krajobrazowe, poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz wyznaczenie terenów, na których zakazuje się lokalizacji zabudowy,
- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, poprzez określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu,
- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych, poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, wprowadzenie nakazu stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii oraz ustalenie nakazu zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,
- walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe,
- prawo własności, poprzez wykonanie analizy stanu własności terenu objętego planem oraz uwzględnienie w zagospodarowaniu istniejących uwarunkowań własnościowych,
- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, poprzez ustalenie nakazu zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg pożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,
- potrzeby interesu publicznego, poprzez ustalenie przeznaczenia terenu zgodnego z polityką przestrzenną gminy, jak również dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, mieszczących się w zakresie inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej,
- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych, poprzez prowadzenie procedury zgodnie z zakresem określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych aktach prawnych powszechnie obowiązujących,
- potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności, poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnych ustaleniami przepisów odrębnych.
 
Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy ustalając przeznaczenie przedmiotowego terenu i określając potencjalny sposób jego zagospodarowania i korzystania z niego, wyważone zostały interesy zarówno publiczne, jak i interesy prywatne poprzez rozpatrzenie wniosków właścicieli nieruchomości prywatnych, znajdujących się w granicach opracowania oraz wniosków organów i instytucji administracji publicznej, a następnie skonfrontowanie ich z polityką przestrzenną gminy oraz potrzebami i możliwościami rozwoju miasta Puszczykowa. Uwzględnione zostały również analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, w ramach których wykonano:
- inwentaryzację urbanistyczną przedmiotowego terenu, w tym analizę użytkowania terenu, ukształtowania powierzchni oraz stanu prawnego gruntów,
- prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy,
- analizę tendencji zmian oraz potrzeb rozwoju miasta Puszczykowa.
 
Odnosząc się do art. 1 ust. 4 ustawy
przeznaczenie przedmiotowego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo -  usługową, zabudowę usługową, usług światy, usług sakralnych, usług sportu i rekreacji, zieleni naturalnej, lasów zieleni izolacyjnej, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych, wewnętrznych i publicznych ciągów pieszo - jezdnych podyktowane zostało potrzebą uporządkowania istniejącej struktury przestrzennej w Puszczykowie. Na podstawie analizy obowiązujących planów miejscowych dla przedmiotowego obszaru wskazano funkcje dla poszczególnych terenów z poszanowaniem faktycznego zagospodarowania oraz z uwzględnieniem możliwości inwestycyjnych względem położenia w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego i związanych z tym ograniczeń.
Przygotowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany z poszanowaniem zasad urbanistyki, ze wskazaniami dotyczącymi architektury budynków dopuszczonych do realizacji. Zapisy planu umożliwią rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej  wraz z obsługą komunikacyjną, która będzie odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców, właścicieli nieruchomości. Przyjęte w projekcie rozwiązania zapewniają ukształtowanie zabudowy w sposób harmonijny i funkcjonalny, z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią, walorów ekonomicznych przestrzeni oraz istniejących walorów przyrodniczych i powiązań ekologicznych przedmiotowego terenu. Projektowana zabudowa zlokalizowana będzie przede wszystkim wzdłuż istniejących dróg, a także przez istniejące drogi wewnętrzne, przez co ograniczona zostanie transportochłonność układu przestrzennego. Obszar objęty opracowaniem wyposażony jest w sieci infrastruktury technicznej, takie jak: sieć wodociągowa, napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna.
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy została przeprowadzona w ramach opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" przyjętego uchwałą nr 261/06/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. W opracowaniu tym odniesiono się do szeregu zagadnień dotyczących m.in. wpływu przepisów prawa na aktualność dokumentu, ustaleń wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zgodności ze studium, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wniosków w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a także zakresu uwzględnienia i aktualności problematyki wymaganej w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. W wyniku sporządzonej oceny stwierdzono, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa spełnia swoje zadania, a jego zapisy są nadal aktualne, tym samym uznano możliwość dalszego posługiwania się tym opracowaniem planistycznym w pracach Urzędu Miasta w Puszczykowie. W związku z powyższym niniejszy plan spełnia wymóg zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
Rada Miasta Puszczykowa w obecnej kadencji nie podjęła uchwały w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych.
W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000. Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku.
Do projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wymagane opinie i uzgodnienia z uwzględnieniem ustaleń art. 17 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii lub uzgodnień, zgodnie z art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2017 r. poz. 1073  oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.07.2017 do 29.08.2017.  W dniu 23.08.2017 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 18.09.2017. W wyznaczonym terminie wpłynęło 17 pism z uwagami zawierających łącznie 37 uwag, które zostały rozpatrzone; 22 uwagi uwzględniono w części lub w całości, a pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia części uwag, do projektu planu wprowadzono korekty i uzyskano uzgodnienie Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego. Projekt planu po raz II został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29.09.2017 do 27.10.2017.  W dniu 16.10.2017 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 17.11.2017. W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 pism zawierających łącznie 20 uwag, które zostały rozpatrzone przez Burmistrza; 4 uwagi  ( w tym 1 w części) zostały uwzględnione, natomiast pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione.
Tereny objęte planem  wymagały wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze lub nieleśne, ponieważ w granicach planu występują grunty leśne podlegające ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi.
W odniesieniu do gruntów własności osób fizycznych - Burmistrz Miasta Puszczykowa wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem dot. zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - DECYZJA Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-I.7151.66.2017 z 24.07.2017 o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne 2,3056 ha gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie Puszczykowo Stare.
W odniesieniu do gruntów skarbu Państwa - WPN - Burmistrz Miasta Puszczykowa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Parku Narodowego, wystąpił do Ministra Środowiska  za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem dot. zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa w mieście Puszczykowo. Pismem z dnia 29 listopada 2017r. sygn. DOP-WPN.201.15.2017.TC, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 30 listopada 2017 r. Minister Środowiska wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne gruntu leśnego o łącznej powierzchni 0,2344 ha stanowiącego część działek o numerach ewidencyjnych 756/2, 798/3, 765, 762, obręb ewid. Puszczykowo Stare, gmina Puszczykowo.
Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt uchwały z załącznikami:
- załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", zatytułowany: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - etap A",
- załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
- załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.
Mając na uwadze powyższe uznaje się, że podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt planu przez Radę Miasta Puszczykowa jest w pełni zasadne.