Uchwała Nr 272/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

 
Uchwała Nr 272/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest prowadzona w postaci uchwalanego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.