Uchwała Nr 273/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 273/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 902¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Puszczykowo, do gminnego zasobu nieruchomości - części nieruchomości gruntowej położonej w Puszczykowie, wskazanej
na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały, oznaczonej jako działka nr 262
o powierzchni 0,0005 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00062155/4.
 
§ 2. Przejęcie nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Właścicielka nieruchomości składającej się między innymi z działki nr 262 o powierzchni 0,0005 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 4 zwróciła się do Burmistrza Miasta Puszczykowa z propozycją nieodpłatnego przekazania Miastu Puszczykowo części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną u zbiegu ul. Rządowej i Źródlanej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 -strefa A, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 171/12/VI  z dnia 23 października 2012 r., przedmiotowa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod Tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 5KD-D.
Zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości wymaga stosownej uchwały rady.
Stosownie do art. 902¹ § 1 Kodeksu cywilnego - przez umowę przekazania nieruchomości, jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę lub Skarb Państwa własność nieruchomości.
Przepis art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym stanowi: do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy.
Mając na względzie obowiązujący stan prawny, istniejący stan faktyczny oraz uzasadniony interes gminy - dotyczący przejmowania gruntów pod drogami publicznymi, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.