Uchwała Nr 274/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 
Uchwała Nr 274/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 63.771 zł do kwoty 46.287.823,43 zł, w tym zmniejsza się dochody  bieżące o kwotę 63.771zł do kwoty 44.083.474,42 zł;
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 63.771 zł do kwoty 47.377.823,43 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.771 zł do kwoty 36.910.000,43 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w § 5 zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 63.771 zł do kwoty 7.503.176,72 zł.
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) Dokonano zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o łączną kwotę 63.771 zł.
2) W dziale 756: zwiększono o 1 zł paragraf 2680, zmniejszono o 1 zł paragraf 0640.
 
Wydatki
1) Zmniejszono wydatki w związku z umniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa.
2) Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.