Uchwała Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19.12.2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023

 
Uchwała Nr 275/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19.12.2017 r.
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1)  związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2)  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Traci moc uchwała nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany:
Załącznik nr 1
1. Dostosowano dane do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawki.
2. Dostosowano dane do zmian w załączniku nr 2.
3. Dokonano zmian we wydatkach i dochodach związanych z projektami finansowanymi z udziałem środków UE.
Załącznik nr 2
1. Dostosowano dane do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawki.
2. Wprowadzono przedsięwzięcia w pozycjach 1.3.1.9-12.
3. Dokonano zmian w limitach zobowiązań z uwagi na podpisane umowy po 15 listopada 2017 r. oraz przesunięcie terminów podpisania umów na rok 2018.
4. Zwiększono limity wydatków na zimowe utrzymanie dróg oraz dokonano zmiany okresu realizacji tego przedsięwzięcia z lat 2017-2019 na 2018-2019.