Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2019
Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości  54.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) dochody bieżące w wysokości  47.196.915,81 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości  7.103.084,19 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 54.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 40.270.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 14.330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł
 
§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 200.000 zł.
 
§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w wysokości 20.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne).
 
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 6.117.879 zł.
 
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.345.500 zł.
 
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 2.502.000 zł, w tym przychody w wysokości 302.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.202.000 zł.
 
§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 463.000 zł, w tym na:
1) wydatki bieżące w wysokości 271.000 zł, w tym na:
a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 121.000 zł,
b) wydatki oświatowe w wysokości 140.000 zł,
c)  zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 192.000 zł, w tym na:
a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 182.000 zł.
 
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.200.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.
 
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 5.000.000 zł;
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
 
§ 12. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
Uzasadnienie
 
W projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany w drodze autopoprawki:
 
  1. W paragrafie 1 (i odpowiednio w załączniku nr 1) zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 17.956,11 zł dochodów bieżących w rozdziale 75616 § 0500 i zwiększenie o kwotę 1.017.956,11 zł dochodów majątkowych w rozdziale 92109 § 6257
  2. W paragrafie 2 (i odpowiednio w załącznikach 2-4) Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł, w tym
1) Wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe w kwocie 285.900 zł w rozdziale 92601 pn.: Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle,
2) Wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe w kwocie 50.000 zł w rozdziale 70005 pn.: Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni,
3) Zwiększenie wydatków na odszkodowania o kwotę 289.000 zł w rozdziale 70005,
4) Zwiększenie wydatków na Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic o kwotę 44.100 zł w rozdziale 90015,
5) Zwiększenie wydatków na dotacje w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego o kwotę 30.000 zł w rozdziale 92605,
6) Zwiększenie wydatków na program budowy dróg o kwotę 300.000 zł w rozdziale 60016,
7) Wykreślenie rezerwy majątkowej na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 250.000 zł; wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe w kwocie 250.000 zł w rozdziale 70005 pn.: Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego,
8) Zwiększenie wydatków na rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.000 zł,
  1. W paragrafie 9 ust. 2 pkt 2 wykreślenie ppkt b „zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 250.000 zł"
  2. W paragrafie 9 ust. 2 pkt 1 ppkt a zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1000 zł.
  3. W paragrafie 8 ust. 2 poprawka błędu pisarskiego - zamiast kwoty rozchodów 2.200.000 zł powinno być 2.202.000 zł.
  4. Zmiana w załączniku nr 3 rozdziału klasyfikacji budżetowej: z 70005 na 70004 w zakresie wydatków na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych".